عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و تاب‌آوری با کیفیت زندگی افراد مبتلا به ام.اس شهر تهران انجام شد. نمونه‌ای با 132 شرکت‌کننده (90 زن و 42 مرد) از اعضای جامعه بیماران ام.اس با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های: راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (CERQ)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و پرسشنامه فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHQOL - BREF) استفاده شد. داده‌ها ب ...

آنچه در زندگی روزمرّه اتفاق می افتد، برنامه های یکنواخت و تجارب تکرارشونده ی بدیهی انگاشته شده است و در آن خبری از اعمال خارق العاده نیست. زندگی روزمرّه ضدمفهومی برای زندگی قهرمانی است. زندگی قهرمانی برخلاف زندگی روزمرّه با عمل مهیّج و خارق العاده مشخّص می شود. از قهرمانان که ویژگی آن ها شجاعت و استقامت و مخاطره جویی است، ظرفیّت های خارق العاده انتظار می رود. در دوران مدرن که زندگی روزمرّه ارتباط خود را با سنّت از دست داده است و بسیاری از ارکان استوار آن درهم شکسته شده است، م ...

امروزه نیروی انسانی در سازمانها و موسسسات مختلف کشور با مسائل عدیده و پیچیده ای روبرو می باشد. یکی از این عوامل کیفیت زندگی کاری وآثار آن بر ابعاد مختلف سازمانهاست؛ که مورد التفات و توجه چندانی واقع نگردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق جزء تحقیقات بنیادی و از نظر روش گردآوری اطلاعات میدانی محسوب می شود، جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه انجام شد که روایی پرسشنامه با مراجعه به متخصصین امر و نظر خواهی از آنان و پایایی پرسشنامه هم بوسیله آلفای کرونباخ (برای پرسشنامه کیفیت ز ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی کارکنان عملیات کالا شرکت نفت و گاز امیدیه بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان عملیات کالا شرکت نفت و گاز امیدیه که در سال 1392 افراد مشغول به کار جمعا( 210) نفر بودند . به دلیل ماهیت جامعه آماری از نمونه گیری تصادفی استفاده و تعداد آنها بر اساس جدول مورگان 136نفراست. ابزار سنجش وگرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر سه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ، انگیزش شغلی ...

در حالی که منابع شهری کمیاب و محدودند، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری نیازمند دست‌یابی به کاراترین و مؤثرترین روش جهت توزیع منابع در تطابق با نیازها و اولویت‌های مردم هستند. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری و چگونگی ارتباط بین مشخصه‌های فردی، عینی و ذهنی زندگی از دیدگاه شهروندان در شهر بوشهر می‌باشد. با توجه به ادبیات تحقیق، شاخص-های 9 گانه اقتصادی، مسکن، زیست‌محیطی، فراغت، بهداشتی- درمانی، آموزشی، حمل و نقل، زیرساخت‌ها و امنیت انتخا ...

فضاهای شهری دارای قابلیت‌های محیطی هماهنگ با شایستگی‌های فردی را می‌توان ارزشی انکارناپذیر در مطلوبیت شهرهای امروز، به‌شمار آورد. اجتماع‌گریزی و بی‌میلی افراد به معاشرت که در اثر کمبود قابلیت‌های محیط جهت وقوع رفتارهای اجتماعی می‌باشد؛ موجب پیدایش فضاهایی فقیر از زندگی اجتماعی است که حضور صرف و منفعلانه افراد در آن‌ها منجر به حضور فعالانه و تعاملات اجتماعی نمی‌شود. در پژوهش حاضر فضای شهری بسان نظامی از قرارگاه‌های رفتاری(دارای دو مولفه محیط و الگوی رفتار)، در‌نظر ‌گرفته‌شده ...

هدف پژهش حاضر تبیین نقش واسطه‌گری عزت نفس در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و کیفیت زندگی بود. آزمودنیهای این پژوهش 300 دانشجو (182زن و 118مرد ) تشکیل می‌دادند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان دانشکده‌های دانشگاه آزاد مرودشت انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه ‌، مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس سبک دلبستگی کولیز و رید و مقیاس عزت نفس روزنبرگ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که: ازمیان ابعاد دلبستگی ، سبک دلبستگی اضطراب به صو ...

این پژوهش با هدف بررسی «نقش عوامل جمعیت‌شناختی بر سبک زندگی کارکنان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر الگوی خانواده آنان»و روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت راه و شهرسازی شهر تهران بوده است.با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مراکز تابعه وزارت، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور انتخاب شد. تعداد کل کارکنان این مرکز 1193 نفر بوده است و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر با 290 نفر بدست آمد. با کمک پرسشنامه‌ای که با تأیید ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان سردشت تهیه شده است. از میان عوامل متعددی که ممکن است کیفیت زندگی از آن متاثر باشد در این پژوهش تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر این پدیده مد نظر بوده است.در این پژوهش از 4 فرضیه تاثیر وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، روانی و جسمی بر کیفیت زندگی سالمند استفاده شده است و بر همین اساس چارچوب نظری بیان شده که از نظریه های مازلو ، کیفیت زندگی لی، کیفیت زندگی زان ، رویکرد مبتنی بر سالمندی پویا ، نظریه ا ...