عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش، بررسی تاثير ارزشیابی توصیفی بر بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان دوره‌ی ابتدائی از دیدگاه معلمان بود. جامعه‌ی آماری پژوهش معلمان شهرستان خدابنده بود که به این منظور نمونه‌ای متشکل از 235 نفر(160 مرد و 75 زن) با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تصادفی بر حسب جنسیت از بین ایشان، با استفاده از جدول حجم نمونه‌ی پیشنهادی توسط کرجسی و مورگان (1970) با سطح اطمینان 95/0، انتخاب و پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ی بررسی دیدگاه معلمان در زمینه‌ی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر کیفیت یادگیری دا ...

برنامه ی درسی شیمی سال اوّل متوسطه شامل ارائه ی مفاهیم بنیادی و جامع دانش شیمی و ادغام آن ها بازندگی فردی و اجتماعی افراد است. از آنجا که به دلیل جلوگیری از افزایش حجم کتاب درسی ، فعّالیّت ها و تمرین های متناسب با محتوا به مقدار محدودی در متن کتاب گنجانده شده است،کتابهای کار می توانند با ارائه تمرینهای مناسب چنین کمبودی را جبران کنند. هدف ازانجام این تحقیق دستیابی به دیدگاه دانش آموزان سال اول دبیرستان ودبیران آن ها درمورد نقش کتاب کاردر برنامه درسی شیمی سال اول دبیرستان وتاث ...