عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه ی درسی شیمی سال اوّل متوسطه شامل ارائه ی مفاهیم بنیادی و جامع دانش شیمی و ادغام آن ها بازندگی فردی و اجتماعی افراد است. از آنجا که به دلیل جلوگیری از افزایش حجم کتاب درسی ، فعّالیّت ها و تمرین های متناسب با محتوا به مقدار محدودی در متن کتاب گنجانده شده است،کتابهای کار می توانند با ارائه تمرینهای مناسب چنین کمبودی را جبران کنند. هدف ازانجام این تحقیق دستیابی به دیدگاه دانش آموزان سال اول دبیرستان ودبیران آن ها درمورد نقش کتاب کاردر برنامه درسی شیمی سال اول دبیرستان وتاث ...

هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 بودند که با توجه به ضرورت همکاری استاد درس در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و قابلیت تبدیل دانشجویان به دو گروه آزمایش و ک ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر روش تدریس حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی شیمی دانش آموزان سال سوم مقطع راهنمایی و مقایسه آن با شیوه تدریس سنتی بر سه متغیر یادگیری، مهارت های حل مسئله و نگرش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان پسر سال سوم مقطع راهنمایی، درسال تحصیلی 89-88 که براساس آمار اداره آموزش و پرورش منطقه مشهد مرغاب ( استان فارس) به تعداد 294 نفر بودند . نمونه پژوهش از بین دانش آموزان یکی از مدارس راهنمایی پسرانه انتخاب گردید. به دلیل محدودی ...

یکی از بحث های مهم در مدیریت آموزشی بحث نقش ها می باشد. با توجه به نقش حساس مدیر در پیشبرد امور آموزشی و ضرورت تحقیق و پژوهش در مدارس، هدف این پژوهش بررسی نقش مدیران مدارس در تقویت پژوهش دانش آموزی در مقاطع سه گانه مدارس دولتی دخترانه شهر تهران است. در این تحقیق از نقش های مدیریتی مینتزبرگ استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری کلیه معلمان و دبیران زن مدارس شهر تهران و نمونه این تحقیق 388 نفر از دبیران و معلمان مناطق 3 و 6 که به صورت نمونه گیری خوش ...