عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ساختمان های بلند هر چند توانسته اند به برخی از مسائل امروز مانند افزایش جمعیت شهری و کمبود مسکن پاسخ گویند اما خود پدید آورنده مشکلات و نارسایی هایی نیز بوده اند. چرا که به موازات تأمین نیازهای سکونت ساکنان شهری، بخشی از الزامات کیفی مورد خدشه قرار می گیرد، به این معنا که در فرایند بلندمرتبه سازی، به دلیل غلبه رفع نیاز های اولیه به پاره ای از ملاحظات کیفی توجه نمی‌شود. این امر باعث می‌شود که در یک فرایند کوتاه‌مدت، محیط سکونتی با مشکلات فراوانی مواجه شود. یکی از ابعاد قابل تو ...

کیفیت مکان به عنوان یک مفهوم چند بعدی متاثر از عوامل مختلفی است که هریک از آن‌ها نقش تعیین کننده‌ای در پیشرفت جامعه دارد. بدون شک عدم توجه به آن می‌تواند عوارض و نتایج نامناسبی در فرآیند توسعه داشته باشد. به تبع این ضرورت، پژوهش حاضر بر آن است تا به مطالعه، شناخت و تحلیل کیفیت مکان سکونتگاه‌های روستایی در بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی بپردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و بررسی‌های میدانی با تاکید بر پرسشنامه می‌باشد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مور ...

یکی از اهداف اولیه و اصلی فرآیند برنامه‌ریزی شهری، حفظ و بهبود کیفیت محیط شهری و به تبع آن ارتقای کیفیت زندگی است. مفاهیم کیفیت محیط و کیفیت زندگی که در واقع کنشی علیه توسعه‌ی یک بعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعه‌ی صرفاً کالبدی در مقیاس شهری است، تلاشی در جهت دستیابی به معیارهای کیفی در عرصه‌ی برنامه‌ریزی شهری است. بنابر این ضرورت شناخت وضعیت موجود کیفیت زندگی شهری و سنجش و ارزیابی آن به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مطالعاتی در مباحث برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است. کیفیت زندگی شهر ...

توسعه روزافزون جمعیت شهری و جایگزینی رویکردهای کیفی به‌ جای توجه به استانداردهای کمی باعث طرح موضوعاتی نظیر کیفیت زندگی شهری و زیست پذیری شهری شده است که در مقیاس‌ها، قلمروها و ابعاد مختلف قابل بررسی است. منطقه امیرآباد واقع در منطقه یک و غرب شهر بوکان که بخشی از آن دارای اسکان های غیررسمی می‌باشد که با توجه به سکونت جمعیت زیادی در این بخش و از طرفی فراموش شدن این‌گونه سکونت‌گاه‌ها در مدیریت شهری، بررسی وضعیت کیفیت زندگی در این‌گونه اسکان ها ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش ...