عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 447

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت بررسی اثر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت محصول مرکبات بمنظور بهینه کردن آب مصرفی طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی شامل 5 تیمار (تر، خشک ، بهار خشک ، تابستان خشک و پائیز خشک ) هر تیمار 5 درخت در سه تکرار جمعا بر روی 75 اصله پرتقال به مرحله اجرا درآمده است . در اولین سال اجرای طرح میزان آب آبیاری به ترتیب 13000، 9400، 11700، 11100 و 12350 متر مکعب در هکتار بوده و عملکرد محصول نیز به ترتیب 46، 38/4، 36/8، 43 و 45 تن در هکتار بدست آمده است که حکایت از تاثیر سوء تنش آبی در کمیت محصو ...

آزمایش بصورت فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل ترکیبی از سطح 0، 50 و 100 گرم سکوسترن روی و چهار سطح ازت 0، 120، 340 و 360 گرم ازت خالص به هر درخت در سه تکرار اجرا شده و ارقام برداشت شده این آزمایش نشان می‌دهد که در اولین سال اجرای آزمایش روی توانسته است مقدار محصول را بیش از 6 تن در هکتار نسبت به شاهد افزایش دهد و از نظر اثر متقابل بهترین تیمار N3 Zn2 یعنی 120 کیلوگرم ازت در هکتار با 50 گرم روی به هر درخت بیشترین عملکرد یعنی حدود 44 تن در هکتار عملکرد داشته است ولی از ن ...

چکیده شرکت‌ها همواره به دنبال این هستند که در بالاترین سطح از بازار قرار گیرند، آن‌هامی‌توانند با عرضه محصول‌های باکیفیت به بازار به این هدف دست یابند. همچنینشرکت‌ها با استفاده کمتر از بدهی نسبت به رقبای خود، نه تنها از بحران مالی جلوگیری می‌کنند بلکه اعتبار خود را در بازار حفظ می‌کنند.هدف این پژوهش بررسی تأثیرساختارهای مالکیت و مالی بر کیفیت محصول است. پژوهشحاضرازلحاظهدف،کاربردیوازبعدروش‌شناسیازنوعتحقیق‌هایتوصیفی- همبستگیاست. بدین منظور داده‌های مورد نیاز از 69 شرکت عضو بور ...

دورگ ساحل X ث 1211 نتبجه سلکسیون گروه به نژادی که هم زودرس بوده و هم دارای فرم بسته میباشد با تراکم مختلف بمنظور قطعیت یافتن باطلاعات ماخوذه از آزمایشات انجام شده و نشریات داخلی و خارجی بمرحله عمل درآید.طرح بصورت اسپلیت پلات دارای 3 رفتار اصلی 60-75-90( سانتیمتر)فواصل بین خطوط کشت و 3 رفتار فرعی 10-15-20( سانتیمتر )فواصل بوته ها روی خطوط کشت و آزمایش در 4 تکرار عمل میشود. ...

این طرح بمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری در کمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی درمنطقه ارومیه و همچنین تاثیر تیمارهای آبیاری در بازارپسندی و عمر انبارداری محصول با چهار تیمار در شش تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی کهریز با اجرا درآمد . نیاز کودی بر اساس آزمون کودی تعیین و رقم مورد آزمایش کورال بوده است . تیمارهای آبیاری به میزان 125 درصد، 100 درصد، 75 درصد و 50 درصد نیاز آبی بوده و میزان نیاز آب واقعی گیاه با توجه به مدل برآوردی تبخیر و تعرق پتانسیل بر ...

بمنظور تعیین مناسب ترین تاریخ برداشت بذر دو رقم کلزا ‏‎PF7045.91‎‏، ‏‎SLM046‎‏ از لحاظ قوه نامیهو قدرت بذر، در میزان رطوبتهای بذر 30، 25، 15 درصد به ترتیب مقارن با تاریخهای 14، 7، 1 خرداد ماه نمونه بذر از مزرعه برداشته شده و قوه نامیه بذور بر مبنای آزمون جوانه زنی استاندارد و قدرت بذر به روش آزمون تجزیه و تحلیل رشد گیاهچه ( بوسیله تعیین وزن خشک گیاهچه و طول آن) تعیین گردید.نتایج بدست آمده برای قوه نامیه و پارامترهایی نظیر سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی، متوسط زمان لازم ب ...

چکیده ندارد.

در تولید چغندرقند علاوه بر عملکرد ، عیار و کیفیت محصول نیز مهم است و درآمد زارع چغندرکار تا حد زیادی به میزان عیار چغندر تحویلی بستگی دارد. با وجودیکه ارقام بذر تجارتی توزیعی در کشور حاوی پتانسیلهای تولیدی بالائی می باشد ، در آزمایشات سالانه انتخاب رقم وآزادسازی آن جهت تولید تجارتی بر اساس کمیت و کیفیت برتر صورت می‌گیرد. ولی طی سالهای اخیر کاهش تدریجی عیار قند و کیفیت محصول در حوزه عمل تعدادی از کارخانجات قند ملاحظه می گردد. به دنبال بررسیهای بعمل آمده این سوال مطرح است که دل ...

تنک کردن (Thinning) یکی ازمهمترین عملیات پرورشی و مواظبتی بمنظور افزایش کمیت وبهبود کیفیت توده های جنگلی می باشد. دراین پژوهش باتوجه به ساخت توده وکیفیت درختان غالب ،روش تنک کردن از پائین (روش آلمانی )Low thinning بادوشدت 20 و 35 درصد(ملایم و شدید) بافواصل زمانی به ترتیب ملایم 3 وشدید 5 سال انتخاب گردیده است که درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا می گردد .این طرح شامل چهار تکرار و هر تکرار دارای 2 تیمار (شدت ) و یک قطعه شاهد می باشد(جمعا 3 تیمار) که درمجموع 12 قطعه 1000 مترمر ...