عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی بوده و روش تحقیق همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش دبیران مقطع راهنمایی ناحیه 2 شهر شیراز می باشند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 196 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران، ویژگی های شخصیتی نئو مک کری و کاستا، و کیفیت زندگی کاری قاسم زاده استفاده گردیده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاری اساتید تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور به انجام رسیده است. از میان 264 نفر اساتید تربیت بدنی دانشگاه‌های تحت نظارت علوم و تحقیقات، 163 نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی منظم بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اعتیاد به کار (اسپنس و رابینز) و کیفیت زندگی کاری (والتون) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از ضریب هم ...

در چند سال اخیر واژه «مدیریت ارتباط با مشتری » توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات به خود جلب نموده است. مخصوصا افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران و کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند. سازمان ها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیری ...

بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دلگرمی و اثربخشی بیشتر نجاتگران و ایجاد محیط صمیمی و پرجاذبه برای آنان توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرزوبوم را به خود معطوف می‌دارد ، لذا این تحقیق باهدف مقایسه انگیزش شغلی و کیفیت زندگی کاری نجاتگران ورزشکار وغیر ورزشکار جمعیت هلال‌احمر استان یزد در سال 1393 انجام گرفت. جامعه‌ی آماری این تحقیق، کلیه نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان یزد هست که بر اساس مرکز آمار و نیروی انسانی جمعیت هلال‌احمر استان یزد در سال 1393 شامل 300 نفر می‌باشد و ...

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين عوامل کيفيت زندگي کاري وبهره وري کارکنان ادارات تربيت بدني استان لرستان است. جامعه آماري تحقيق را کارکنان اداره کل تربيت بدني استان لرستان و همچنين کارکنان ادارات تربيت بدني شهرستان هاي استان تشکيل مي دهند. با توجه به حجم جامعه آماري (150نفر) ،براساس جدول مورگان، 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از اين تعداد 98 نفر به پرسشنامه هاي ارسالي پاسخ دادند. عوامل کيفيت زندگي کاري بر اساس مدل والتون وعوامل بهره وري بر اساس مدل اچيو مورد بررس ...

وجود رضايت شغلي باعث ميشود،بهره وري فردافزايش يافته ونسبت به سازمان متعهدشود همچنين سلامت فيزيكي وذهني فرد تضمين شده وباعث افزايش رضايت فرداززندگي كاري ميگرددكه درنتيجه مهارتهاي جديد شغل رابه سرعت فراميگيرد. به همين منظور مطالعه اي با هدف بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با سلامت روان و رضايت شغلي درپرسنل بهداشت خانواده مركز بهداشت كرج در سال 88-87 انجام گرفت. پژوهش انجام گرفته توصيفي ومحيط پژوهش واحدهاي بهداشت خانواده مركز بهداشت كرج بوده وجامعه آماري راكل پرسنل شاغل دراين واحد ...

چکیده كيفيت زندگي كاري و عملكرد افراد از جمله مباحث مهم منابع انساني لذا با توجه نقش به سزايي كه نيروي انساني در کلیه ی سازمان عهده دا ر مي باشد، توجه به وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان مي تواند عاملي موثر بر عملكرد افراد باشد. پژوهش حاضر به هدف بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان کشت و صنعت تکدانه می باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي مي باشد.. همچنين جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه كاركنان شرکت کشت و صنعت تکدانه به تعداد 350 نفر مي باشد. حجم نمونه با است ...

موضوع مورد بررسی این پژوهش تحلیل رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی کارکنان شاغل در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد می باشد.در این تحقیق سوال اصلی که پیش روی محقق قراردارد این است که آیا میان کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی کارکنان ارتباطی وجود دارد؟در این پژوهش ما ادبیات مربوط به کیفیت زندگی کاری را بررسی کردیم و در میان مدلهای مختلف سنجش متغیرهای تحقیق مناسب ترین مدلها یعنی مدل ریچارد والتون برای سنجش کیفیت زندگی کاری و مدل اچیو برای سنجش عملکرد کارکنان را انتخاب ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده بر اساس اصول پنج گانه پیتر سنگه(قابلیت شخصی، الگو های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی) با کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی داشگاه شهید چمران اهواز است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل 512 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی89-1388 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای، در مجموع 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرد ...