عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفاهیمی هم‌چون کیفیت سود، سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم در ادبیات مرتبط با حوزه مدیریت مالی و حسابداری به عنوان مقوله‌های مشترک مورد بحث قرار می‌گیرند، تا بتوان بازدهی مناسبی را عاید سهام‌داران نموده و ثروت سهام‌داران را به بیشینه ممکن رساند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت سودهای گزارش شده و سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم می‌باشد. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 می‌باشد که تعداد 92 شرکت به عنوان نمونه آمار ...

این تحقیق نشان می دهد که سهامداران عمده در معامله با شرکت دو نوع منافع خصوصی و مشترک را دنبال می کنند. که این منافع تاثیر متفاوتی بر کیفیت سود شرکت دارد. در این تحقیق، برای اندازه گیری کیفیت سود از ضریب واکنشی سود استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 لغایت 1388 و نمونه آماری شامل 80 شرکت است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کی ...

این پژوهش تحلیلی بر ارتباط کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین برای فرضیه دوم با تفکیک این شرکت‌ها به شش صنعت مختلف، تأثیر نوع صنعت بر ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی نیز مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از الگوی (اف - ال - او - اس)‌ و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار درصد شکاف قیمتی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین پرداخت سود سهام و کیفیت سود است. کیفیت سود با استفاده از سه معیار قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی و قدرمطلق کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده است. رابطه میان وضعیت پرداخت سود سهام و شاخصهای کیفیت سود از طریق بررسی رابطه چهار ویژگی سود سهام پرداختی (وضعیت پرداخت سود سهام، مبلغ سود سهام، تغییرات مبلغ سود سهام و تداوم تقسیم سود سهام) با کیفیت سود آزمون گردید. به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات مربوط به 148 شرکت تولیدی پذیرفته شده در ...

نقش سیستم حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان صورت های مالی است که موجب توانایی پیش بینی برای آن ها می شود. علیرغم اینکه سود گزارش شده حسابداری راهنمای خوبی جهت پیش بینی وجوه نقد آتی شرکت می باشد ولی وجود محدودیت های ذاتی در حسابداری باعث شده است که تحلیل گران کیفیت سود را شاخص بهتری برای پیش بینی ها و تصمیمات خود بدانند. کیفیت سود توانایی سرمایه گذار بر پیش بینی سودهای آتی با استفاده از سود گزارش شده سال جاری و همچنین به ثبات، پایداری و عدم تغییرپذیری سود گزا ...

سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می شود. استفاده از برآوردها و روش های مختلف حسابداری باعث شده است که نتوان به سود به دید قابل اتکا نگریست. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای جلوگیری از تصمیمات نادرست نباید تنها به رقم سود اتکا نمایند، بلکه بایست توجه خود را به سودی با کیفیت معطوف کنند. یکی از ویژگی های کیفیت سود، پایداری سود است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ...

هدف ازانجام این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت سود بر مدیریت سود باتوجه به سطح تنش مالی و ورشکستی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.بااستفاده ازمتغیرهای کیفیت سود ومدیریت سود به عنوان متغیرمستقل وسودآوری آتی به عنوان متغیروابسته ومتغیرهای مدل Z آلتمن ومدل مگ گون به عنوان متغیرهای طبقه بندی شرکت هابراساس وضعیت مالی ، مدل تحقیق شکل گرفته است.روش پژوهش حاضرازنوع هدف ،کاربردی بوده وبه لحاظ استراتژی اجراتوصیفی_همبستگی واز بعد بررسی متغیرهااز نوع همبستگی می باشدکه ...
نمایه ها:

این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا شرکتهای دارای مسئولیت اجتماعی شرکتی در گزارشگری مالی شان رفتار متفاوتی نسبت به سایر شرکت ها دارند.به طور خاص سوال این است که آیا شرکتهای مدعی مسئولیت اجتماعی شرکتی به شیوه مسئولانه رفتار می کنند ومدیریت سود را محدود می کنند ودرنتیجه درمقایسه با سایرین ،اطلاعات مالی شفاف تر وقابل اتکا تر ارائه می کنند. این تحقیق به بررسی ارتباط بین کیفیت سود ومسئولیت اجتماعی شرکتی درشرکتهای بورس تهران می پردازد. شاخص CSRبراساس معیار KLDبومی سا ...

هدف این تحقیق بررسي اثر تقسيم سود بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحقق این هدف از هشت معیار اقلام تعهدي اختیاری، شفافیت سود، مربوط بودن سود، به موقع بودن سود، محافظه‌کارانه بودن سود، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و تجدید ارائه صورت سود و زیان، برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‏ها استفاده شده است. در این تحقیق از اطلاعات آماری سال‌های 1381 تا 1390 استفاده شده است و نمونه مورد استفاده تحقیق شامل 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ته ...