عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 577

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر استرس بر سطح قند خون مسآله پیچیده است اما ارتباط آن با سطح قند خون یا کنترل دیابت مشخص شده است هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آ موزش مهارتهای مقابله با تنیدگی بر سبک زندگی ، کیفیت زندگی و کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی می‌باشد. مواد و روش ها : نمونه مورد بررسی شامل 60 نفراز هر دو جنس 60-40 ساله از بین مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی می‌باشد. نمونه گیری در دسترس داوطلبانه در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل میباشند پرسشنامه ها شا ...

هدف از انجام پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی بر کیفیت زندگی و رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان شهید بهشتی کاشان بود. جامعه آماری برای انجام این پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهش عبارت بود از کلیه بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 89- 1388 که ‌حداکثر یک سال از زمان تشخیص بیماری شان گذشته بود، در سنین بالاتر از بیست سال قرار داشتند، مشکلات جسمانی و روانی شناخته ...

پژوهش حاضر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، کیفیت زندگی و احساس تنهایی را در افراد عادی (60=N) و HIV+ (60=N) مقایسه می‌کند. دو گروه ابتدا پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) که 15 طرح‌واره ناسازگار اولیه را مشخص می‌کند و سپس پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 (وارووشربون، 1992) و پرسشنامه احساس تنهایی UcLA را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی تست برای گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین افراد عادی و HIV+ از نظر ط ...

امروز یکی از صنایعی که توجه بسیاری از افراد را برای سرمایه گذاری و پژوهش به خود جلب نموده صنعت گردشگری است صنعتی که با گذر زمان بر اهمیت آن افزوده می شود. این اهمیت به خاطر اثراتی است که این صنعت با خود به ارمغان می آورد اثراتی که مقصد گردشگری هدف آن بوده و بیشترین تغییرات را متحمل می شود .مقصد که محل زندگی ساکنانی است که همواره با آثار و تبعات این صنعت دست و پیجه نرم می کنند. به همین خاطر پژوهش حاضر در پی آن بود که به بررسی تأثیر آثار گردشگری بر رضایت و کیفیت زندگی ساکنان شه ...

کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مفهوم زمانی محقق می شود که سیاست گذاران بتوانند مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در نقاط مختلف شهری یکپارچه و هماهنگ سازند. با توجه به افزایش جمعیت مناطق کلانشهری و لزوم سرریز این جمعیت به شهرهای جدید، این مهم، قوت بیشتری به خود می گیرد. لذا هدف مقاله حاضر، سنجش و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی در شهر جدید پرند، به عنوان یکی از چهار شهر جدید پیرامون کلانشهر تهران می باشد. در این راستا، به منظور ع ...

امروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفاً یافتن راه های افزایش طول عمر نیست بلکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت که اگر چالش اصلی در قرن بیستم فقط "زنده ماندن" بوده، چالش قرن جدید، "زندگی با کیفیت برتر " می باشد. هدف این پژوهش تعیین تأثیراجرای برنامه آموزشی شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی در سال 1388 بود. طرح این مطالعه نیمه تجربی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش حاضر را تمامی سالمندان روستایی شهرستان دشتی تشکیل می ...

بروز سرطان پستان منجر به کاهش کیفیت زندگی زنان و خانواده آنها می شود و از آنجایی که کیفیت زندگی بیمار و خانواده می تواند تاثیر ویژه ای در روند درمان بیماران داشته باشد، لذا تعیین کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها به پرستاران کمک خواهد کرد تا مراقبت را در جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنها سوق دهند.علی رغم این موضوع، تاکنون تاکید بر مشکلات بیماران بیش از خانواده ها بوده است و با توجه به اینکه در کشور ما خانواده جایگاه ویژه ای در حمایت از بیماران دارد، پرستاران با بکار گیری استراتژیه ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی‌های بالینی، روانی- اجتماعی و روان‌شناختی با کیفیت زندگی و خود کارآمدی در بیماران مصروع بود. طرح پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-‌همبستگی می‌باشد. آزمودنی‌های پژوهش، 60 نفر از بیماران بستری‌شده‌ در بخش نورولوژی بیمارستان علوی شهر اردبیل بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت هدفمند می‌باشد. هم‌چنین برای سنجش ویژگی‌های بالینی از مصاحبه و پرونده-ی پزشکی بیماران استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون مانوا، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ر ...

مفهوم کیفیت زندگی را می‌توان از جمله مفاهیم گسترده‌ای دانست که اهمیت آن به طور روز افزونی در بسیاری از عرصه‌های مطالعاتی، رشته‌های مختلف علمی و دانشگاهی در حال گسترش است. امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان کلیدی‌ترین مفهوم در برنامه‌ریزی شهری است. هر جامعه زمانی از پویایی و نشاط لازم برخودار خواهد بود که شهروندان آن از کیفیت زندگی کافی و مطلوب برخودار باشند. طی برنامه‌های اخیر اکثر برنامه‌ریزان بـر ایجاد رفـاه اجتمـاعی و بهبـود اسـتانداردهای زنـدگی پافشاری می‌کنند، و بهبود کیفی ...