عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 893

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجرای شاخصهای کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان لامرد و با روش توصیفی – پیمایشی اجرا شد.جامعه آماری مطالعه حاضرشامل کارکنان ادارات دولتی شهرستان لامرد که 3916 نفر می باشد با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 274 نفر برای نمونه آماری به روش طبقه‌ای تصادفی و نسبی انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های استاندارد کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. میزان ضریب همسانی درونی سوالات (آلفای کرونب ...

هدف این تحقیق تعیین میزان تاثیر عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش ‌پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان جوان مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی و نقش میانجی‌گری رفتارکارآفرینانه در این تاثیر و نیز مقایسه اثربخشی آموزشهای گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و ‌انگیزش ‌پیشرفت بر‌‌‌‌‌کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان جوان مبتلا به ناتوانی جسمی-حرکتی بوده است تا از این طریق امکان مقایسه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر های وابسته در دو حالت عدم مداخله و انجام مداخله در متغیرهای مستقل فراهم گردد. طرح تحقیق در ق ...

از دهه ی 1970 میلادی و در پی بروز پیامدهای منفی حاصل از تمرکز بر رشد اقتصادی و همچنین برجسته شدن جنبه های اجتماعی توسعه، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی و جهت دادن به برنامه ها و سیاست های توسعه در سطوح مختلف و همچنین اصلاح و تقویت پاردایم های توسعه به ویژه از حیث توسعه ی اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. در سال های اخیر تعداد پذیرش دانشجو در رشته های مختلف و به خصوص در رشته های علوم اجتماعی افزایش چشمگیری داشته است. از طرفی میزان بیکاری فارغ التحصیلان این رشته در م ...

تاثیر استرس بر سطح قند خون مسآله پیچیده است اما ارتباط آن با سطح قند خون یا کنترل دیابت مشخص شده است هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آ موزش مهارتهای مقابله با تنیدگی بر سبک زندگی ، کیفیت زندگی و کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی می‌باشد. مواد و روش ها : نمونه مورد بررسی شامل 60 نفراز هر دو جنس 60-40 ساله از بین مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی می‌باشد. نمونه گیری در دسترس داوطلبانه در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل میباشند پرسشنامه ها شا ...

هدف از انجام پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی بر کیفیت زندگی و رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان شهید بهشتی کاشان بود. جامعه آماری برای انجام این پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهش عبارت بود از کلیه بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 89- 1388 که ‌حداکثر یک سال از زمان تشخیص بیماری شان گذشته بود، در سنین بالاتر از بیست سال قرار داشتند، مشکلات جسمانی و روانی شناخته ...

خشونت و کیفیت زندگی زنان سنین باروری مبتلا به اختلالات روانپزشکی مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی رازی تبریز، ۹۴-۱۳۹۳. مقدمه: اختلالات روانپزشکی آسیب پذیری زنان را در مقابل خشونت افزایش داده و خشونت خانگی با خطر ایجاد و مزمن شدن اختلالات روانپزشکی همراه می باشد. با توجه به کمی مطالعات در زمینه خشونت خانگی زنان مبتلا به اختلالات روانپزشکی در جهان، خصوصا" در کشورهای در حال توسعه و عدم دستیابی به هیچ مطالعه ای در این زمینه در ایران، این مطالعه با هدف تعیین میزان تجربه خشونت در ...

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش کیفیت زندگی درمانی بر رضایت زناشویی زنان و مردان متأهل شهر اصفهان بود. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش زنان و مردان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره الفبای زندگی در بهار و تابستان سال 1389 بودند.نمونه پژوهش شامل 40 زن و مرد متأهل بودند که از بین افراد در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. زنان و مردان متأهل گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه در هشت هفته تحت آموزش به شیوه کیفی ...

پژوهش حاضر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، کیفیت زندگی و احساس تنهایی را در افراد عادی (60=N) و HIV+ (60=N) مقایسه می‌کند. دو گروه ابتدا پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) که 15 طرح‌واره ناسازگار اولیه را مشخص می‌کند و سپس پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 (وارووشربون، 1992) و پرسشنامه احساس تنهایی UcLA را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی تست برای گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین افراد عادی و HIV+ از نظر ط ...

امروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفاً یافتن راه های افزایش طول عمر نیست بلکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت که اگر چالش اصلی در قرن بیستم فقط "زنده ماندن" بوده، چالش قرن جدید، "زندگی با کیفیت برتر " می باشد. هدف این پژوهش تعیین تأثیراجرای برنامه آموزشی شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی در سال 1388 بود. طرح این مطالعه نیمه تجربی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش حاضر را تمامی سالمندان روستایی شهرستان دشتی تشکیل می ...