عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده به منظور بررسی ویژگیهای فنوتیپی موثر بر کیفیت دانه گندم، آزمایشی با 52 ژنوتیپ گندم نان در شرایط آب و هوایی بیرجند در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. صفات کمی مورد مطالعه عبارت از طول و عرض دانه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن دانه در سنبله و وزن هزاردانه بودند. صفات کیفی شامل درصد پروتئین، حجم رسوب SDS و درصد رطوبت بودند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد بر اساس صفات اندازهگیری شده ارقام اکبری، پیشتاز، کرج 3، الوند، روشن و ا ...

خشکی از جمله تنش‌های فیزیکی است که به‌عنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان شناخته شده است. تلاش‌های زیادی در زمینه ایجاد غلات جدید با عملکرد و سازگاری بیشتر صورت گرفته است که تنها نمونه موفق آن تریتیکاله بوده است.خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت دانه هیجده لاین تریتیکاله مشتمل بر نه لاین دابل‌هاپلوئید و نه لاین خواهری 7F به‌همراه دو رقم گندم نان روشن و کویر به عنوان شاهد در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی، در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. به ای ...

این آزمایش به منظور ارزیابی مولکولی ویژگی های کیفی درجه حرارت ژلاتینه شدن (GT)، قوام ژل(GC)، آمیلوز (AC) و عطر (fgr) در 22 رقم از برنج انجام شد. ارزیابی های مولکولی برای ژن fgrبا استفاده از نشانگر اختصاصی آن (ASA) انجام گرفت. ارزیابی های مولکولی برای AC، GC،GT با استفاده از نشانگر ریز ماهواره همبسته با آنها یعنی RM190 انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که هر دو نشانگر مورد استفاده ارقام کیفی و غیرکیفی برنج را در سطح مولکولی از نظر ویژگی های کیفی مورد مطاععه از همدیگر متمایز ...

به منظور بررسی تأثیر استفاده از کود زیستی نیتراژن بر عملکرد و کیفیت سه رقم گندم دیم سرداری، آذر 2 و هما، آزمایشی در اراضی زراعی دیم شهرستان ایجرود- زنجان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 12 تیمار در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. فاکتور اول عبارت بود از: ارقام گندم دیم شامل سرداری، هما آذر 2. فاکتور دوم سطوح تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژن شامل (N(0: تیمار تلفیقی زارع و نیتراژن (بذر مالی دو برابر توصیه کارخانه بعلاوه 50% کود اوره مصرفی زارع به صور ...

در این مطالعه صفات زراعی و کیفیت دانه 300 ژنوتیپ گندم دوروم با استاده از طرح اگومنت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در لورک نجف آباد مورد بررسی قرار گرفت . صفات زراعی روز تا 50 درصد سنبله دهی ، روز تا رسیدگی ، ارتفاع بوته، طول سنبله ، تعداد دانه در سنبله ، وزن دانه درسنبله ، تعداد سنبله در مترمربع ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در همه ژنوتیپها ، صفات کیفیت محتوای گلوتن تر ، محتوای گلوتن خشک و وزن حجمی در همه ژنوتیپها و صفا ...

با توجه به این که تنش های محیطی به ویژه تنش خشکی از مهم ترین عوامل کاهش دهنده عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهان محسوب می شوند. علاوه بر این با توجه به این که امروزه مهم ترین محور بحث های حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی در سیستم تولید محصولات ارگانیک، کاهش استفاده از کود شیمیایی است، استفاده از کودهای زیستی در تولید گیاهان زراعی با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه در مصرف نهاده های شیمیایی و همچنین تعدیل کردن اثرات تنش خشکی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، به منظور بررسی تأثیر کودها ...

هدف از این بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر روی کیفیت سه کولتیوار گندم است . برای اجرای آزمایش از یک طرح آماری کرتهای دوبار خرد شده و با چهار تکرار استفاده شد که چهار تاریخ کاشت بفاصله 15 روز در کرتهای اصلی و 3 کولتیوار گندم به نامهای آزادی ، کراس کرج 1 و کراس روشن (قدس) در کرتهای فرعی درجه 1 و میزانهای 120 ، 150 ، 180 کیلوگرم بذر در هکتار در کرتهای فرعی درجه 2 قرار داده شد. نتایج نشان داده که تغییرات درصد پروتئین بیشتر تحت تاثیر ژنوتیپ یا نوع رقم بوده و رد میان سایر عوامل ...

در ظروف کشت واریته‌های کتان رالینوس ، ویتاگلد ، اشتپن لاین و پریمو در سه مرحله کودی و سه مرحله آبیاری مورد آزمایش قرار گرفتند. افزایش کود ازته از 2ˆ0 به 1 گرم در هر گلدان باعث افزایش محصولی تا حدود سه برابر شد. افزایش آبیاری نیز در این رابطه تاثیر داشته است . افزایش در هر دو مورد باعث شد که تعداد کپسول در گیاه بالا رود. کود ازته و میزان آبیاری از فاکتورهائی بوده که اثر مستقیمی بر روی مواد داخلی دانه کتان دارند. در حالی که با بالارفتن کود ازته میزان چربی و درجه غیراشباع کاهش ی ...

با توجه به اینکه مدت زمان نگهداری بذر در انبار از لحاظ اقتصادی اهمیت داشته و بذر تازه برداشت شدهء گندم نمی‌تواند قدرت گلوتن و کیفیت بالقوهء خود را بروز دهد و هر ساله با ارسال محصول دانهء تازه برداشت شدهء گندم بلافاصله و بدون انبار کردن به کارخانه‌های آرد، خسارت قابل توجهی از ناحیهء تولید نان بدون کیفیت و اجبار در افزودن موادشیمیائی تهیه اصلاح کیفیت آرد متوجهء مصرف‌کنندگان و در کل اقتصاد کشاورزی و بهره‌وری تولید گندم می‌گردد، لذا به منظور تعیین حداقل مدت زمان لازم جهت نگهداری ...
نمایه ها:
تغییر |