عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 756

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسأله اصلی در این پژوهش آن است که چگونه می توان به طراحی اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات دست یافت . برای این منظور، سعی بر تعیین ترکیب مطلوب سطوح هریک از ابعاد کیفیت خدمات براساس متغیر پاسخ مجموع انتظارات مشتریان و ترکیب مطلوب سطوح هریک از ابعاد کیفیت خدمات براساس متغیر پاسخ مجموع شکاف‌های ابعاد کیفیت خدمات و مقایسه نتایج دو روش است. طراحی اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات با تلفیق و استفاده از دو ابزار طراحی آزمایش های تاگوچی و روش سروکوال در آژانس مسافرتی ایران تراول صورت گرفته و به این ...

نگرش های مدیریتی جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف میکنند. بر همین اساس، شناخت ادراکات دریافت کنندگان خدمت از کیفیت خدمات ارائه شده و ارزیابی کیفیت خدمت، از جمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد. در مطالعه ای توصیفی تحلیلی که به روش مقطعی در سال1392انجام شد،99 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک که به روش سرشماری انتخاب شدند، مورد پرسش قرار گ ...

در سالهای اخیر وجود پتانسیل در کاربری های تجارت موبایل باعث شده است که بسیاری از سازمان ها منابع قابل توجهی را به این فناوری اختصاص دهند. ایجاد ارزش افزوده ، برقراری ارتباطات تعاملی و ارائه خدمات الکترونیکی از طریق تلفن همراه در هر زمان در هر مکان برای مشتری بیان گر اهمیت فوق العاده این نوع خدمات برای ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت‌ها و حفظ مشتریان کلیدی است. از این رو چگونگی دستیابی به مزیت رقابتی در بازار تجارت از طریق تلفن همراه، موضوعی است که امروزه تامین کنندگان خدمات از طر ...

شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان‌ها موجب شدهآنهابتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان و ارتقای خدمات گام بردارند. هدف از انجام پژوهش بررسی وضعیت کیفیت خدمات اتوماتیک در بانک سامان است. در این پژوهش برای سنجش کیفیت خدمات بانکی اتوماتیک از ابزاری که توسط آل هاوری، وارد و هارتلی ارائه شد و برای سنجش وفاداری، تصویرذهنی و آگاهی مشتری از ابزاری که توسط کایامان، آرسلی و کیم ارائه شد، با توجه به شرایط بومی و خصوصیات بانکداری در ایران استفاده شده ا ...

گردشگري ورزشی یک صنعت خدماتی است و مدیریت کیفیت خدمات یکی از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن به آن می‌تواند موجب رضایت‌مندی و بازگشت مجدد گردشگران گردد و درنهایت توسعه گردشگری و گردشگری ورزشی را موجب شود. هدف از این تحقیق، بررسی کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری گردشگران ورزشی مجموعه‌های آبی مشهد و همچنین بررسی ارتباط بین این مؤلفه ها می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی می‌باشد. با توجه به ماهیت تحلیلی پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات آن، ...

مسیریابی تأمین کیفیت خدمات که شامل سیستم‌های علامت‌دهی نیز می‌باشد، یکی از مهم‌ترین عملکردهای اساسی شبکه‌های سرویس تجمعی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر امنیت در مسیریابی تأمین کیفیت خدمات شبکه‌های سیار پیشا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این پایان‌نامه مشتمل بر دو قسمت می‌باشد. در قسمت اول به بررسی آسیب‌پذیری‌ها و انواع حملات قابل وقوع در مسیریابی تأمین کیفیت خدمات پرداخته می‌شود و در قسمت دوم پایان‌نامه راهکاری برای مسیریابی امن تأمین کیفیت خدمات با در نظر گفتن ملاحظات تأم ...

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) روشی است مشتری محور و بر بهبود مداوم و مشارکت تمامی کارکنان در ارتقای کیفیت محصول/ خدمت تأکید دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد روش گسترش عملکرد کیفیت(QFD) در ارتقای کیفیت بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا است. جامعه مورد نظر پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا که از خدمات بخش مرجع کتابخانه مرکزی این دانشگاه استفاده می کنند، است. حجم نمونه مورد نظر 106 نفر می باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعا ...

سازمان‌های اداری، تولیدی و شرکت‌ها در سال‌های اخیر شاهد تحولات فزاینده‌ای بوده اند. توجه به کمبود امکانات و برخی منابع غیر قابل جایگزین، اهمیت بهبود کیفیت، کاهش هزینه و توجه روز افزن به خواسته های ارباب رجوع و مشتریان زمینه مناسبی را برای رشد و اجرای سیستم‌های نوین را فراهم آورده است. همچنین بخش خدمات نیز همگام با بخش تولید با سرعت زیاد در حال گسترش می‌باشد و جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد کشورها به خود اختصاص داده است. در این راستا به نظر می‌رسد که با برنامه‌ریزی در سیستم کیفی ...

امروزه سازمان‌های خدماتی نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌نمایند. با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی در کشور ما ایران، صنعت گردشگری و هتل‌داری، به عنوان یک صنعت خدماتی می-تواند قابلیت‌های زیادی در توسعه کسب و کار داشته باشد. یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی در بخش هتل‌داری بهبود رضایت مشتریان است. در این تحلیل کیفیت خدمات به عنوان یکی از راهکارهای موثر بر ارتقای رضایت مشتریان نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و اولویت‌بند ...