عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ بین کمال‌گرایی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی‌های 88 و 89 دانشگاه یزد انجام شد. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر تعداد 1001 دانشجوی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه یزد بودند که در سال‌های تحصیلی 89-88 و 90-89 وارد دانشگاه یزد شده بودند که از مجموع 938 نفر دانشجوی کارشناسی‌ارشد تعداد300 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونه ...

موضوع مورد بررسی در این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری با میزان فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه کردستان است. روش انجام این پژوهش توصیفی همبستگی بوده است، جامعه آماری، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کردستان بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 221 نفر بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع اوری داده‌ها، پرسش نامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن، پرسشنامه باورهای خودکارآمدی عمومی و پرسش نامه فرسودگی تحصیلی بوده ا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی کیفیت تجارب یادگیری با کیفیت زندگی کلاسی دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1395-1394 است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 95-94 بود. نمونه آماری پژوهش 378 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تبریز بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند. در این پژوهش، پرسشنامه‌ی کیفیت تجارب یادگیری نیومن و پرسشنامه‌ی کیفیت ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با استرس تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 90-89 انجام شد. نمونه گیری پژوهش در دو مرحله انجام گرفت؛ ابتدا سه دانشکده از مجموع دانشکده های دانشگاه گیلان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس 300 نفر دانشجوی کارشناسی دختر و پسر از دانشکده های منتخب به روش طبقه ای نسبی برگزیده شدند. آزمودنی ها سه پرسشنامه خودکارآمدی شرر(1982)، کیفیت تجارب یادگیری نیومن(1990) و پرسشنامه استرس زاهای دوران دانشجوی ...

یکی از ارکانی که در هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نظام آموزش عالی است. از این رو، وضعیت تحصیلی دانشجویانی که در این دوره مشغول به تحصیل می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه اهداف پیشرفت، باورهای معرفت‎شناختی، کیفیت تجارب یادگیری با اهمال کاری تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی 94-1393 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 9218 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه یزد بود. که از این جامعه، نمونه ای با حجم 400 نفر (189پسر ...