عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج این بررسی جای خالی یک سیستم موثر ارزیابی کیفیت آموزش را بیش از پیش روشن ساخت به نظر می رسد که پیاده کردن سیستم تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران، به گونه ای که در کشورهای پیشرفته رایج است، در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد.در غیاب یک سیستم مستقل ملی جهت ارزیابی میزان موفقیت برنامه های آموزشی، این دانشگاه ها و گروه های آموزشی هستند که باید راساً روشی را جهت ارزیابی مستمر عملکرد خود بر قرار نمایند. در مقاله حاضر، با الگو قرار دادن آموزش مهندسی معدن در ایران، در طرح کار شده ا ...

چکیده ندارد.

این تحقیق با هدف بررسی هزینه ها و مقایسه کیفیت آموزش و سطح یادداری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با دانشگاههای سنتی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش هزینه های آموزشی, مراکز آموزش عالی دولتی تربیت بدنی در سنوات 78-74 و در بخش مقایسه کیفیت آموزشی و یادداری دانشجویان تربیت بدنی در سنوات 78-77 بوده است. برای جمع آوری داده ها, از پرسشنامه, مصاحبه و بررسی اسناد بهره گرفته شده است. یافته های حاصله با استفاده از نرم افزار آماری Spss.9 (آزمون t استودنت, کای اسکوار و ضر ...

کاهش بودجه، افزایش تعداد دانشجویان، پراکندگی جغرافیایی و افزایش رقابت در بازار پیچیده جهانی، دانشکده‌های پزشکی را برای استفاده از برنامه‌های آموزشی مبتنی بر استفاده از رایانه تحت فشار گذاشته‌اند. اگرچه ممکن است فن‌آوریهای جدید امتیازات آموزشی مهمی داشته باشند، بدون حمایت و آموزش صحیح کارکنان آموزشی و دانشجویان، شاید استفاده از آنها هزینه‌های زیاد و پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. برای گسترش برنامه‌های آموزشی مبتنی بر استفاده از رایانه تحولی فرهنگی و همچنین طرح‌ریزی د ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

دستیابی به کیفیت در نظامهای آموزش کشاورزی به طور اعم و به طور اخص مستلزم ارزیابی و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخورد برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری است . در جهت تحقیق این هدف نظام آموزش هر دانشکده کشاورزی نیاز به یک نظام ارزیابی دارد تا از طریق آن بتواند به بررسی کیفیت آموزش و پژوهش پرداخته و براساس نتایج آن وضع موجود آموزشی را به سوی مطلوب هدایت نماید. ارزیابی درونی یکی از الگوهای مناسب برای این منظور است که از طریق آن آن ضمن برانگیختن اعضای هیات علمی و سایر افراد ذیربط در ...

امرزه افزایش کارآیی سازمان ها در گرو افزایش کارآیی منابع انسانی است و افزایش کارآیی منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه دانش ومهارت و ایجاد رفتار های مطلوب برای انجام موفقیت آمیز مشاغل می باشد از این رو هدف این تحقیق بررسی و مطالعه رابطه بین کیفیت آموزش های ارائه شده به کارکنان با قابلیت خدمت رسانی آنها به مشتری (مراجعین) در سازمان های دولتی است. در این تحقیق کیفیت آموزش در سازمان، به عنوان عامل اثر گذار بر قابلیت خدمت رسانی کارکنان به مشتری تعیین وسپس رابطه میان دو متغیر (کیفی ...

این مطالعه در سال 1377 در جهت بررسی کیفی تحوه آموزش علمی و عملی در بین دانشجویان که در دوره دو ماهه کارآموزی جراحی را طی نموده‌اند، انجام گرفته است . روش تحقیق توصیفی و جامعه پژوهش تعداد 130 نفر از دانشجویان پزشکی که دوره جراحی را طی کرده‌اند، بود. برای سنجش نظرات دانشجویان پس از انجام یک مطالعه رهبر، پرسشنامه‌ای حاوی 10سوال مختلف در زمینه تحوه آموزش علمی و عملی جراحی تهیه و تنظیم گرید. از دانشجویان خواسته شد که پس از پایان دوره دو ماهه پرسشنامه فوق را تکمیل نموده و آن را به ...