عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر درصدد است که ارکان اساسی ساختار (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) را در "کوی دانشگاه تهران" بررسی و میزان فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب ساختار را تبیین نماید و ساختار مناسب آنرا طراحی کند. ...

هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین مصرف رسانه ای و نگرش دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران نسبت به ورزش و تربیت بدنی بود. به همین منظور پرسشنامه استاندارد و فرم کوتاه نگرش نسبت به فعالیت بدنی (APA) ساخته شده توسط مظفری (1378) و پرسشنامه مصرف رسانه ای دکتر رضا شجیع (1394) در اختیار 451 نفر (284 پسر و 167 دختر) از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران به تعداد (7000 نفر) که به صورت تصادفی انتخاب شدند قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک نمونه ای و همبستگی پ ...

سرطان پستان شایعترین سرطان زنان است و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در اکثر کشورهای دنیا محسوب می شود. براساس مطالعات موجود، روشهای تشخیص زودرس سرطان پستان، مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را کاهش می دهد . بدین لحاظ این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سرطان پستان برآگاهی و نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی ساکن خوابگاههای فاطمیه کوی دانشگاه تهران با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی صورت پذیرفت. ...