عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازند گچساران معرف محدوده زمانی میوسن پیشین، در واحد رسوبی ـ ساختاری زاگرس چین خورده می‌باشد. این سازند به‌عنوان مهمترین پوش‌سنگ مخازن هیدروکربوری زاگرس از یک سو و برخورداری از نمک، گوگرد و گچ از سوی دیگر، اهمیت فراوانی در زمین شناسی ایران دارد. سازند گچساران در باختر شهر بندر عباس در استان هرمزگان، برونزدگی‌های مناسبی دارد. برای شناخت سازند گچساران از دیدگاه زمین شناسی رسوبی، برشی از آن به ستبرای 310 متر در جنوب کوه نمکی خمیر مورد مطالعه قرار گرفت. از این برش، 25 نمونه برای ...

سازند گورپی در باختر شهر بندرعباس و در جنوب کوه نمکی خمیر، رخنمون های خوبی دارد. برشی از این سازند درگستره فوق انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. سازند گورپی با ستبرای 520 متر در این برش سنگ چینه نگاری، شاملسنگ آهک و مارن است. به منظور مطالعه کانی شناسی نهشته های مارنی این سازند ، 9 نمونه از بخش های زیرین، میانی و فوقانی برداشت و آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) بر روی این نمونه ها انجام گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که در این نهشته ها، کانی کلسیت به عنوان کانی اصلی و کانی های رسی کا ...