عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خلیج بوشهر، خلیج کوچکی در امتداد سواحل شمالی خلیج فارس؛ بین عرض جغرافیایی 28درجه و 52 دقیقه شمالی تا 29 درجه و 5 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 50 درجه و 42 دقیقه شرقی تا 50 درجه و 52 دقیقه شرقی می باشد. در این پژوهش، از مدل کوهیرنس که یک مدل هیدرودینامیکی سه بعدی می باشد؛ برای شناسایی جریانات سطحی و زیرسطحی خلیج بوشهر استفاده می کنیم. نیروهای جوی و مولفه های کشندی m2، s2، k1، o1 و همچنین نیروهای مرزی دراین مدل اعمال شده اند. نتایج این مدل‌سازی و دیده‌بانی-ها نشان می دهند ک ...

دمای آب یکی از متغیرهای اساسی و مهم کیفیت آب به شمار می رود زیرا بسیاری از فعالیت های شیمیایی و زیستی موجودات آبزی تابع دما می باشند. دمای یک مجموعه آبی می تواند بواسطه فرآیند های مختلف زیست محیطی اعم از فرآیند های طبیعی یا وابسته به فعالیت های بشر، تحت تاثیر قرار گیرد. امروزه مهمترین عاملی که می تواند با تزریق گرما سبب ایجاد تغییر دما در یک مجموعه آبی گردد، کاربرد آب به عنوان خنک کننده در صنایع به ویژه نیروگاه های حرارتی و اتمی می باشد. در پژوهش حاضر از مدل سه بعدی هیدرودینا ...