عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخلاق و سیاست دو ساحت جدی از عرصه زندگی بشری هستند که تاثیر شگرفی بر گذشته،حال و آینده بشریت داشته و دارند.در این تحقیق به دنبال بررسی نسبت اخلاق جهانی و سیاست جهانی از دیدگاه هانس کونگ فیلسوف آلمانی هستیم.وی می گوید :صلح در میان دولت ها و ملت ها بدون صلح میان ادیان ممکن نیست، هیچ صلحی میان ادیان بدون گفتگوی میان ادیان ممکن نیست، هیچ گفت و گویی میان ادیان بدون معیارهای اخلاق جهانی ممکن نیست، پس بقای کره خاکی بدون اخلاق جهانی ممکن نیست.کونگ با تلقی ای انجیلی _ارسطویی به دنبال ...