عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد کل 150 بیمار برای مطالعه در نظر گرفته شده‌اند. مطالعه بر روی کلیه افرادی که اندیکاسیون کولونسکوپی برای آنها گذاشته شده است انجام خواهد شد. افرادی که عمل جراحی بر روی روده بزرگ آنها انجام شده یا مشکوک به انسداد روده هستند یا افرادی که مشکوک به ابتلا به کولیت اولسروز حاد هستند از مطالعه حذف خواهند شد ، بیماران به طور اندوم به سه گروه تقسیم می‌شوند. وزن ، Hb ، Het و SG ادرار ، الکتولیتها ، اوره ، کراتیپین ، کلسیم ، فسفر ، آلبومین سرم قبل و بعد از آماده سازی کولون در تمام گ ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است که بر روی 200 بیمار که کولونوسکوپی شده اند انجام شد . دراین پژوهش اطلاعات به کمک جدول متغیرها جمع آوری و با برنامه ‏‎EPI5‎‏ آنالیز شد و با کمک برنامه ‏‎HG‎‏ نمودارها و جداول لازم رسم گردید . دراین مطالعه از 200 مورد کولونوسکوپی انجام شده 190 مورد تا زاویه طحالی 6 مورد تا زاویه کبدی و 4 مورد تمامی کولون بررسی شده است . از نظر جنس 102 نفر بیمار مونث و 98 بیمار مذکر بوده اند که میانگین سنی در خانمها 6/49 سال و انجراف معیار 7/18 و در مورد ...

با توجه به آمار و نتایج بدست آمده و گزارشهای ارائه شده و با توجه به نکات مبهمی که هنوز مشخص نشده‌اند، اینگونه به نظر می‌رسد که انجام کولونوسکوپی بصورت روتین در افراد بدون علامت در سنین بالای 50 سال از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد. بعلاوه رل آن در کاهش میزان مرگ و میر کانسر کولون نیز هنوز مشخص نیست . آنچه مسلم است ، انجام کولونوسکوپی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ تشخیصی و قابلیت درمان پولیپها در مراحل اولیه بر سیگموئیدوسکوپی ارجح است و وقتی با تستهای غربالگر مربوط به ...

باابداع کولونوسکوپهای جدید،امکان مشاهده تمام کولون وجود دارد ودرعین حال ازهر نقطه کولون که لازم باشد امکان بیوپسی وفتوگرافی وجود دارد چون کولونوسکوپی برای اولین مرتبه دردانشگاه اصفهان انجام میشود لازمست نتیجه این نوع آندوسکوپی مورد ارزشیابی وتحقیق قرارگیرد وارزش واقعی آن درتشخیص بیماریها موردمطالعه قرارگیرد ونیز دراین بررسی به اشکالات کولونوسکپی وعوارضی که احیانا پیش خواهد آمد توجه مخصوصی مبذول خواهدشد. ...

برای اینکه بتوانیم یک رژیم داروئی که بتواند بیشترین پاکیزگی کولون را ایجاد کند تا زمینه لازم جهت یک کولونوسکوپی خوب فراهم شود، ما یک مطالعه از مهرماه سال هفتاد و چهار تا مهرماه هفتاد و پنج انجام دادیم که در این مطالعه از 132 بیمار استفاده شده است که این بیماران به علل مختلف احتیاج به کولونوسکوپی داشتند و به طور تصادفی بیماران را تحت سه رژیم C-B-A قرار دادیم. رژیم A شامل مایعات و قرص بیزاکودیل، رژیم B شامل مایعات ، قرص بیزاکودیل، روغن کرچک و رژیم C شامل قرص بیزاکودیل، شیاف بیز ...

خلاصه سابقه و هدف: جهت انجام آندوسکوپی به عنوان یک روش تشخیصی و درمانی، به آرام بخشی کوتاه مدت، مناسب و کافی نیاز است. آرام بخشی هوشیارانه حالتی است که به بیمار اجازه می دهد تا یک روش تهاجمی را ضمن حفظ عملکرد قلبی تنفسی تحمل نماید. با توجه به توصیه داروهای مختلف جهت ایجاد آرام بخشی در بیماران تحت آندوسکوپی، این مطالعه با هدف مقایسه اثرات و عوارض دو داروی پروپوفول و میدازولام در این بیماران در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور ...

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع در دنیا است. در ایران نیز این سرطان پنجمین سرطان شایع در مردان و سومین سرطان شایع در زنان است که سالیانه باعث مرگ و میر بسیاری می شود. در حال حاضر ارتباط بین سرطان کولورکتال و پولیپ ها آدنوماتوز به خوبی اثبات شده است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی پولیپ‎های کولورکتال و عوامل دموگرافیک همراه در بیماران تحت کولونوسکوپی بیمارستان امام حسین شاهرود در سال 93-94 می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه‎ی آینده نگر توصیفی- ...

در بررسی نه ماهه تیرتا اسفند 1374 از 87 بیمار مراجعه کننده به بخش کولونوسکوپی بیمارستانهای دی، شریعتی، و انستیتو سرطان بیمارستان امام نمونه گیری به عمل آمد. 14نفر از این بیماران به پولیپ، 14نفر به ادنوکارسینوم کولون، 19نفر همورویید و 17نفر کولیت اولسرول مبتلا بودند. 16نفر نیز بعنوان گروه کنترل استفاده شدند. پس از بررسیهای نمونه ها در محیطهای مختلف استرپتوکوکوسی و کشت آنها به حساسیت آنها نسبت به کلرورسدیم پرداخته شد که بدلیل عدم حساسیت امکان بررسیهای افتراقی به محلولهای دیگر ا ...

موضوع مورد مطالعه عبارت است از بررسی کولونوسکوپیهای انجام شده در بیمارستان امام خمیتنی (ره) در فاصله سالهای 1370 الی 1375. مطالعه مورد نظر یک تحقیق گذشته نگر و توصیفی بوده و با بررسی پرونده های بیماران مراجعه کننده در طی 5 سال گذشته به بخش آندوسکوپی بیمارستان امام خینی (ره ) انجام پذیرفته است . زمان انجام مطالعه پائیز زمستان 1375 بوده و بیمارانی که تا پایان دی ماه 1375 به بخش آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . اهداف تحقیق شامل تعیین م ...