عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واکنش ذرت بلال وگوجه فرنگی به عقب غلظت کادمیوم دردوخاک آهکی درآزمایش گلخانه ای موردبررسی واقع گرددکادمیوم تاثیر بروزن ریشه گوجه فرنگی دردوخاک نداشت حال‌آنکه 320 تب درمیلیون سبب کاهش شدیدذرت گردیدهرچند که رشدجهت هواشی گوجه فرنگی وذرت در هردوخاک باافزایش سطح کادمیوم کاهش بافت یافت معذالک کاهش رشد وذرت محسوس‌تر از کاهش رشدگوجه فرنگی بودافزایش میزان کادمیوم به خاک سبب غلظت کادمیوم درریشه و جهت هوائی گوجه فرنگی وذرت گردید ضمنا تخمین کادمیوم درریشه درگیاه بیشتر ازجهت هوائی آنها بود ...