عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 588

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور برسی اثر مقادیر مختلف کود ازته و پتاسه و زمانهای مختلف آبیاری و اثرات متقابل این عوامل بر روی خواص کمی و کیفی پنبه رقم ساحل، آزمایش در قالب طرح آماری اسپیلت فاکتور با از سال 1375 به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد به اجرا درمی‌آید. کرتهای اصلی شامل سه رفتار آبیاری (در زمانیکه 40 درصد، 60 درصد و قبل از گلدهی 40 درصد، و بعد از گلدهی 60 درصد رطوبت قابل استفاده خاک مصرف گردیده است ) و مقادیر مختلف کود ازته در چهار سطح (0، 45، 90 و 135 کیلوگرم در هکتار ازت خالص ...

گیاهان زراعی جهت رشد و نمو خود نیاز به عناصر غذایی مختلف دارند. از این بین گیاهان بیشترین نیاز را به ازت ، پتاسیم و فسفر دارند. علی رغم نیاز گیاه به پتاسیم، کود پتاسیم در مزارع کشور مصرف نمی شود. اگر چه خاکهای کشور حاوی کانی‌هایی است که دارای پتاسیم می باشند ولی اکثر پتاسیم‌های موجود در خاک به صورت تثبیت شده وجود دارد و به کندی از کاین جدا شده و وارد محلول خاک می گردد. از طرف دیگر طی سالیان متمادی، گیاهان زراعی مقادیر معتنابهی از پتاسیم خاک از تخلیه کرده‌اند.و لذا کودهای پتاس ...
نمایه ها:
شدت | 
کمیت | 
ظرفیت | 
محلول | 
خاک | 
همدان | 
گیاه | 

آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ترکیبی از سه فاکتور رقم ‏‎(C)‎‏ در دو سطح شامل ارقام سرز و گلوبال، ازت خالص سرک ‏‎%7 در سه سطح شامل (0، 70 و 140 کیلوگرم در هکتار ) پتاسیم مصرف ‏‎(K)‎‏ بصورت پایه در چهار سطح شامل ( 0، 60، 120، 180 کیلوگرم در هکتار) اکسید پتاسیم ( کود ازت مصرفی از منبع اوره و کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم ) در سه تکرار در شهریور 78 اجرا و نتایج نشان داد که اثر مصرف ازت سرک بر روی عملکرد کلزا معنی دار بود ( سطح 5% به روش دانکن ) به طو ...

کودهای شیمیایی ازته و فسفره در شالیزارهای استان مازندران به مقادیر متناسبی مصرف می‌گردد ولی مصرف کودهای شیمیایی پتاسیم بسیار محدود و در حد ناچیزی قرار دارد. آزمایشات زراعی به عمل آمده در استان نشان می‌دهد که مصرف کود سولفات پتاسیم باعث افزایش نسبی محصول برنج خصوصا" در واریته‌های اصلاح شده می‌گردد. این مطالعه بمنظور تعیین رابطه بین مصرف پتاسه با قدرت تثبیت پتاسیم و پتاسیم قابل جذب در تولید محصول برنج انجام می‌شود. در آغاز نسبت به بررسی و نمونه‌برداری از سریهای عمده و غالب چسبن ...

گلهای گلایول ، داوودی و آهار از جمله گلهای شاخه بریده می باشند عنایت به اهمیت تغذیه پتاسیم بر کمیت و کیفیت گل و کمتر متداول بودن مصرف این کود همراه عناصر کم مصرف ، طرح حاضر اجرا شد . در این تحقیق اثر انواع کودهای شیمیایی شامل : ‏‎T1‎‏ - تیمار ازت و فسفر ( بر اساس آزمون خاک ) به عنوان شاهد . ‏‎T2‎‏ - تیمار ازت و فسفر + عناصر کم مصرف ( بر اساس آزمون خاک ) . ‏‎T3‎‏- تیمار ازت و فسفر + سولفات پتاسیم ( بر اساس آزمون خاک ) . ‏‎T4‎‏- تیمار ازت و فسفر + کلرور پتاسیم ( بر اساس آزمون ...

این آزمایش در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار در هر قطعه اجرا گردید که میزان مصرف کود فسفره 100 و کود پتاسه نیز 100 کیلوگرم در هکتار بر حسب فسفر و پتاسیم خالص بوده است . همچنین کود ازته به میزان 200 کیلوگرم در هکتار بر حسب ازت خالص از منبع اوره و در چهار تقسیط در کلیه تیمارها به طور یکنواخت مصرف گردید. آزمایش در مناطق مختلف استان در 13 مزرعه اجرا گردیده و نتایج به روش Cate-Nelson با احتساب 95 درصد حداکثر تولید بررسی و حد بحرانی فسفر برابر 10/7 پی‌پی‌ام ...

هدف اصلی این طرح بررسی تاثیر پتاسیم و ریزمغذی‌ها بر روی کنترل بیماری آتشک گلابی بود. در شرایط بهینه آبیاری به روش قطره‌ای انجام شد. برای این منظور چهار تیمار کودی: عدم مصرف پتاسیم و ریزمغذی (شاهد)، مصرف یک کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به هر درخت (K)، مصرف عناصر ریزمغذی (Mic)، مصرف توام پتاسیم و ریزمغذی‌ها (K+Mic) در هشت تکرار در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در نظرگرفته شد که تیمارهای موردنظر همراه با کود حیوانی، گوگرد و اوره در دو عدد چالکود در اوایل بهار اعمال گردید. سپس ...

نتیجه حاصل از اجرای این طرح نشان می‌دهد مصرف کود پتاسه از هر دو منبع سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم موجب افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف پتاسیم) گردیده است . حداکثر عملکرد دانه در آذربایجان‌غربی از تیمار K150 از منبع کلرور پتاسیم (MOP) بوده که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش عملکرد به مقدار 1/29 تن در هکتار نشان داده شده است . بنابراین در خاکهایی که مشکل شوری نداشته باشند با توجه به ارزان قیمت بودن کلرور پتاسیم می‌توان از کلرید پتاسیم به جای سولفات پتاسیم استفاد ...

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم ومنیزیم بر عملکرد وکیفیت گندم آبی به صورت فاکتوریل با 4 سطح پتاسیم (0 ، 100، 200 و 400 کیلوگرم کلرور پتاسیم در هکتار) و در سه سطح منیزیم (0 ، 100 و 200 کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 79- 78 اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه حداکثر محصول از تیمار مصرف 200 کیلوگرم کلرور پتاسیم به همراه 100 کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار به طور میانگین به میزان 6650 کیلوگرم در هکتار حاصل ...