عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیب‌زمینی از میان عناصر غذایی ، پتاسیم را بیش از بقیه از خاک برداشت می‌نماید. در جهت شناساندن هر چه بیشتر نقش پتاسیم در بهبود کمی و کیفی سیب‌زمینی ، آزمایش حاضر در چهار قطب سیب‌زمینی کاری کشور از اسفند 1371 لغایت آبان 1372 پیاده گردید. تاثیر چهار سطح پتاسیم (صفر ، 50،150 و 250 کیلوگرم پتاس در هکتار) بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی در قالب بلوکهای تصادفی در چهار تکرار و در چهار مزرعه زارعین در اصفهان ، دماوند ، همدان و دو مزرعه تحقیقاتی در اردبیل و کرج مورد بررسی قرار گرفت . از خا ...

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی دانه سورگوم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. تنش خشکی در سه سطح، (آبیاری در 70 ، 50 و 30 درصد ظرفیت زراعی مزرعه) به عنوان عامل اصلی و مصرف سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم در پنج سطح، (شاهد، 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد با افزای ...

امروزه آلودگی فلزات سنگین در خاک به مشکل بزرگی تبدیل شده که تجمع آن در گیاهان می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی حیوانات و انسان اثر‌گذار باشد. کادمیوم فلز سمی است که با افزایش آلودگی‌های زیست محیطی، ورود آن به زنجیره‌غذایی به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. این پژوهش به بررسی تاثیر کلرید و سولفات پتاسیم بر جذب کادمیوم و ارتقای گیاه‌پالایی آن توسط کلزا (Brassica napus L.)، در سال زراعی 1392- 1391 در گلخانه باغ گیاه‌شناسی مشهد انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قا ...

پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان می‌باشد و از نظر فیزیولوژی و بیوشیمیایی از مهمترین کاتیون‌ها در گیاهان محسوب می‌شود. لذا آگاهی از وضعیت پتاسیم خاک‌ها در استفاده بهتر از کودهای پتاسیمی در مزارع لازم است. در مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت پتاسیم و ارزیابی عصاره‌گیرهای رایج برای استخراج پتاسیم قابل استفاده سورگوم و سطح بحرانی پتاسیم در 13 سری از خاک‌های دشت سیستان انجام شد. این آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملا" تصادفی با سه سطح صفر، 100 و 200 میلی‌گرم در کیلوگ ...

پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان است و از نظر فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از مهمترین کاتیون ها در گیاه محسوب می شود. بنابراین آگاهی از وضعیت پتاسیم قابل جذب خاک در استفاده بهتر از کودهای پتاسیمی در مزارع ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت بحرانی پتاسیم و ارزیابی عصاره گیرهای رایج برای استخراج پتاسیم قابل استفاده در گیاه آفتابگردان در 8 نمونه از خاک های دشت جیرفت انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه سطح صفر، 100 و 200 میلی گرم ...
نمایه ها:

به منظور برسی اثر مقادیر مختلف کود ازته و پتاسه و زمانهای مختلف آبیاری و اثرات متقابل این عوامل بر روی خواص کمی و کیفی پنبه رقم ساحل، آزمایش در قالب طرح آماری اسپیلت فاکتور با از سال 1375 به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد به اجرا درمی‌آید. کرتهای اصلی شامل سه رفتار آبیاری (در زمانیکه 40 درصد، 60 درصد و قبل از گلدهی 40 درصد، و بعد از گلدهی 60 درصد رطوبت قابل استفاده خاک مصرف گردیده است ) و مقادیر مختلف کود ازته در چهار سطح (0، 45، 90 و 135 کیلوگرم در هکتار ازت خالص ...

به منظور ارزیابی اثرات متقابل درجه اشباع پتاسیم خاک و کود ازته بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند، آزمایشی در سال 1375 در منطقه نیشابور انجام شد که شامل یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بوده و در آن چهار سطح درجه اشباع پتاسیم (4/8، 5، 5/7 و 6/02 درصد) و سه سطح نیتروژن خاک (200، 300 و 400 کیلوگرم در هکتار) بصورت فاکتوریل و در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. سطوح پتاسیم بر اساس نیاز گیاه (300 کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار) و با استفاده از درجه اشباع پتاسیم خاک انتخاب شدند. درجه اش ...
نمایه ها:
کمیت | 
کیفیت | 
خاک | 
رشد | 

خشکی یکی از انواع تنش های محیطی و از فاکتورهای اصلی کاهش رشد گیاهان می باشد. پتاسیم از جمله عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می باشد که آثار مفید و مثبت آن در شرایط خشکی از دیدگاه افزایش تحمل و یا مقاومت گیاه به تنش خشکی از سوی تعداد زیادی از محققین گزارش شده است. بر این اساس آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل تنش خشکی در سه سطح، شاهد (بدون قطع آبیا ...

به منظور بررسی تاثیر کاربرد کود بیولوژیکی پتاسیم بر عملکرد کمی ذرت در اراضی استان خوزستان آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار 1- شاهد مطلق (بدون تلقیح) و کاربرد کود شیمیایی مقایسه به میزان توصیه شده 2- شاهد منفی و کاربرد کود شیمیایی پتاسیم به میزان توصیه شده 3- تلقیح با کود بیولوژیکی و کاربرد کود شیمیایی پتاسیم ب میزان توصیه شده 4- تلقیح با کود بیولوژیک پتاسیم و بودن کاربرد کود شیمیایی پتاسیم 5- تلقیح و کود بیولوژیک و کاربرد کود شیمیایی پتاسیم 50 درص ...