عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

غلظت زیاد نیترات درمواد غذایی برای سلامتی انسان خطرناک است. بنابر این کنترل مقدار آن در محصولات گیاهی امری ضروری می باشد. در این تحقیق تاثیر منابع و مقادیر کود نیتروژن دار و زمان برداشت محصول بر عملکرد و میزان تجمع نیترات در گوجه فرنگی رقم کورال مورد بررسی قرار گرفت. این طرح در قالب آزمایش کرت های دوبار خرد شده با 16 تیمار و سه تکرار در سالهای زراعی 1378 و 1379 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی به اجرا در آمد . کرتهای اصلی شامل زمان برداشت د ...

به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با باکتری‌های محرک رشد و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه ی تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح کود نیتروژنه (صفر، 60، 120و 180 کیلوگرم در هکتار( از منبع اوره و بیوپرایمینگ بذر با سویه های مختلف باکتری در سه سطح (باکتری آ ...

دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز مرحله‌ای از رشد گیاه زراعی است که برای جلوگیری از خسارت غیرقابل قبول? باید علف‌های هرز در طول این دوره کنترل گردند. برای بررسی تاثیر کاربرد نیتروژن بر شروع و طول دوره بحرانی سیب‌زمینی به علف‌های هرز? آزمایشی در سال 1386 در ایستگاه تحقیقات آلاروق اردبیل انجام شد. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کود نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح 0، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار بکار برده شد. تیمارهای ...

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)، آزمایشی گلدانی در سال 1388 در شهرستان داراب اجرا گردید. این پژوهش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این تحقیق مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری در چهار سطح شامل: صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار و کود نیتروژن نیز در چهار سطح: صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره در هکتار بودند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ ...

به منظور بررسی تاثیر برهمکنش کود نیتروژن و علفکش اولتیما در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704، آزمایشی به صورت طرح نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه اجرا شد. تیمارها شامل کود نیتروژن در 4 سطح (صفر، 180، 270 و 360 کیلوگرم در هکتار) و علفکش اولتیما در 4 دز (صفر، یک سوم، یک دوم و معادل دز توصیه شده) می باشد. نتایج تجزیه برهمکنش ها نشان داد بیشترین وزن خشک علف های هرز در ت ...

خشکی و محدودیت نیتروژن خاک مهمترین عوامل محیطی هستند که انتخاب محصول و بهره‌وری آن را در محدوده گسترده‌ای از اکوسیستم‌های کشاورزی محدود می‌کنند. به منظور بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سنای هندی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو سال 1387 و 1388 در مزرعه پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل (چاه نیمه) اجرا شد. عامل اصلی رژیم‌ آبیاری در پنج سطح (50 (شاهد)، 60، 70، 80 و 9 ...

از روغن حاصل از دانه های کتان روغنی برای درمان اگزما، مرطوب کردن پوستهای خشک و تورم های پوست استفاده می شود. این روغن همچنین حاوی مقادیر مناسبی ویتامین اف بوده و از آن به عنوان ملین نیز استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق مطالعه تأثیر برخی عوامل مانند نیتروژن و میزان آبیاری بر رشد، عملکرد و میزان ماده موثر(روغن و اسیدهای چرب) این گیاه است. بذر لازم برای این تحقیق از کشور مجارستان(رقم اولای اوزون) تهیه شده است. این تحقیق در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تص ...

به منظور بررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژن و پرایمینگ بذر با باکتری‌های محرک رشد گیاه بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی تریتیکاله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1390 انجام گردید. تیمارها شامل مقادیر کود نیتروژنه در چهار سطح (صفر، 80، 160و 240 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و پرایمینگ بذر با باکتری‌های محرک رشد در چهار سطح (پرایمینگ بذر با باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم استرین OF، باکتر ...

مواد آلی یکی از اجزای مهم خاک محسوب می‌گردد که نقش بسیار زیادی در بسیاری از واکنش های شیمیائی و زیستی خاک بر عهده دارد. عوامل متعددی از جمله میزان دی‌اکسیدکربن، کاربرد کود نیتروژن، نوع مواد آلی و میزان آهک خاک می‌توانند میزان تجزیه مواد آلی را در خاک زیر تأ ثیر خود قرار دهند. هدف از این تحقیق بررسی اثر دی‌اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گیاهی یونجه و گندم در دو خاک آهکی و غیر‌آهکی بود. بدین منظور آزمایشی با آرایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با فاکتورهای دی‌اکسیدک ...