عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 917

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت کالیبراسیون کود فسفره این آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 8 تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی شامل سطح ایجاد شده ‏‎P3=7/07=6/40,p/4/4g‎‏ ولی سطوح فرعی ‏‎P2=120,p1-60 ‎‏ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج بدست آمده پس از تجزیه و تحلیل نهایی ارائه خواهد شد. ...
نمایه ها:
تعیین | 
میزان | 
مصرف | 
خاک | 
زراعت | 

هدف از اجرای این طرح تعیین نوع و مقدار کود وتاثیر متقابل آنها بر روی تولید علوفه با توجه به شرایط اکولوژیکی منطقه اجرای طرح است. طرح با چهار سطح کود ازت و سه سطح کود فسفره به مدت 5 سال در ایستگاه حنا سمیرم در دست اجرا می باشد. ...

بمنظور بررسی و تعیین نیاز غذائی جو آبی به ازت و فسفر، آزمایشی با 5 سطح (0، 30، 60، 90، 120 کیلوگرم در هکتار) ازت خالص و سه سطح (0، 45، 90 کیلوگرم در هکتار) P2O5 بر روی رقم زرجو در طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار به مرحله اجرا درآمده است . نصف کود ازته با تمامی کود فسفره همزمان با کاشت و نصف دیگر کود ازته بصورت سرک در بهار داده شده است . نتایج سال زراعی 1372-1373 نشان می‌دهد که اثرات مقادیر مختلف ازت بر روی عملکرد محصول موثر واقع شده و تا مصرف 90 کیلوگرم از ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 

به منظور بررسی عملکرد و توزیع اندازه های غده های بذری سیب زمینی در روش های مختلف تغذیه ی فسفره، آزمایش مزرعه ای در یکی از مزارع اعضای تولیدکنندگان بذر سیب زمینی ایران به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در بهار سال 91 اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل میزان کود فسفره (0، 37 و 74 کیلوگرم در هکتار)، منبع کود فسفره (مونوآمونیوم فسفات، دی آمونیوم فسفات و سوپرفسفات تریپل)، زمان مصرف کود فسفره (بصورت نواری در زمان کاشت، سرک) بود. صفات عملکرد ...

به منظور بررسی اثرات کود پتاسه و فسفره بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند زمستانه یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 16 تیمار کود فسفره و پتاسه در 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای کودی شامل 4 سطح پتاس 270، 180، 90، 0 کیلوگرم K2O در هکتار و در 4 سطح فسفر 180، 120، 60، 0 کیلوگرم P2O5 در هکتار به میزان 1180 کیلوگرم در هکتار برای کلیه تیمارها بطور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفت . محاسبات آماری و جدول تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف کودی اثر معنی‌داری روی عملکرد و ...

به منظور روش مصرف کود فسفره _دستپاش Braadenst و استقرار Placement) بر عملکرد کمی دو رقم گندم نان (M-73-4 و M-73-19). با استفاده از طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی مشتمل بر چهار تیمار در هشت تکرار، آزمایش اجرا گردید. نتایج عمکرد دانه دومین سال اجرای آزمایش بر اساس موازین آماری طرح مذکور تجزیه و مقایسه میانگین‌ها به روش آزمون چند متغیره دانکن انجام گردید، که نتایج حاصله بشرح ذیل می‌باشد: - اختلاف میانگین عملکرد دانه ارقام‌های مختلف گندم در روش‌های مختلف کودپاشی فسفره از نظر آمار ...

جهت کود کالیبراسیون فسفره به عنوان یک کود مهم در زراعت چغندرقند از سوپر فسفات استفاده شد. سطوح اصلی تیمارها شامل P37/07 ,P26/40 ,P14/45 پی‌پی‌ام بود که در آزمایش قبلی ایجاد شده بود و سطوح فرعی شامل P4240,P3180,P2120,P160 کیلوگرم فسفر در هکتار اعمال گردید. نتایج بدست آمده در اولین سال اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای اعمال شده نشان نداد لذا بررسی این آزمایش به سالهای بعد اجرای طرح موکول گردید. ...
نمایه ها:
خاک | 
کشت | 
گیاه | 

جو سهند با توانائی برابری در تولید با رقم جو سیاه محلی در منطقه شمال خراسان توسعه کشت خواهد داشت. لذا آزمایش فوق بمنظور کسب مناسب ترین تراکم کشت و مقدار کود فسفاته و بررسی تأثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو سهند انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط سال زراعی 78-1377 با توجه به میزان بارندگی220 میلیمتر در طی فصل رشد تفاوت معنی داری بین تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف کود فسفره مورد استفاده در سطح 5% آماری معنی دار نگردید و این آزمایش بمدت یک سال زراعی دیگر انجام ...

درزمین که سال قبل حفظ وذخیره رطوبت انجام شده مقادیر مختلف کودفسفره باادوات مختلف شخم (گاوآهن برگردندار وگاوآهن قلب ) به زیرخاک می رود منظورازاین طرح مشاهده اثرذخیره کود فسفره درمحدوده ریشه می باشد. ...
نمایه ها:
گندم |