عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1043

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی و آلی بر کیفیت و کمیت اسانس گیاه دارویی آویشن باغی(Thymus.vulgaris) آزمایشی با 16 تیمار و 3 تکرار، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ساری به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل، فاکتور اول: کود شیمیایی با 2 سطح (a0: عدم مصرف، a1: مصرف بر مبنای عرف محل) که بر این اساس مقدار 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، 50کیلوگرم در هکتار فسفر و 50کیلوگرم در هکتار پتاسیم مورد استفاده قرار گرفت. ...

این آزمایش در دوقطعه 8 تکرار به صورت فاکتوریل با طرح بلوکهای کامل تصادفی و با تیمارهای زیر اجرا میگردد: N0 P0 K0 N30 X P60 X K180 N60 P120 مقدار 10 تن کود حیوانی بطور یکنواخت قبل از کاشت داده خواهدشد. ...

این بررسی با استفاده از یک طرح کرتهای یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در 3 تکرار بمورد اجرا گذاشته شد. ارقام مورد بررسی دراگا و دیامانت بود که با فواصل بوته 20 و 30 سانتیمتر بصورت فاکتوریل در کرتهای اصلی و مقادیر کود پتاسه در 5 سطح صفر - 80 - 120 - 160 و 200 کیلوگرم K2O در هکتار در کرتهای فرعی بمدت 2 سال مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که اثر میزان کود پتاسه بر عملکرد سیب‌زمینی در سطح 1 درصد معنی‌دار بود بطوریکه عملکرد در تیمار K4 (مصرف 160 کیلوگرم K2O در هکتار) 2951 ...

به منظور بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم زاگرس در شرایط دیم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زارعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 78-79، انجام شد.آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد.تیمارهای آزمایش شامل پنج مقدار کود ازته: صفر (N1)، 30 (N2)، 60 (N3)، 90 (N4) و 120 (N5 ) کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعیین گردید. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کود ازته باعث ...

اثر سه نوع کود ازته و سه روش کاربرد کود بر راندمان و بازیافت ازت در برنج (رقم نعمت) در خاک رسی، لوم رسی و شنی در آزمایش مزرعه‌ای در سال 1376 (اردیبهشت - شهریور) در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات برنج رشت مورد بررسی قرار گرفت . فرمول کودی مورد استفاده برای خاک شنی 90 kgN/ha-50 kgP/ha-120 KgK/ha خاک لوم رسی 90kgN/ha-45kgP/ha-0kgK/ha و خاک رسی 90kgN/ha-54kgP/ha-0kgK/ha بود. آزمایش فاکتوریل 3 با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کودهای ازته اوره، اوره با ...
نمایه ها:
برنج | 

برای بررسی و مقایسه اثرات چای کود مواد آلی و کود شیمیایی بر رشد رویشی، زایشی و کیفی میوه پپینو، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در فضای آزاد صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در رشد رویشی پپینو کود شیمیایی مواد غذایی را به اندازه چای کود مواد آلی برای رشد فراهم نموده اما در رشد زایشی چای کود مواد آلی دارای اثر موثرتری بوده است و همچنین تیمار کود شیمیایی بر روی کیفیت میوه اثر کاهنده داشته است. ...
نمایه ها:
پپینو | 

در این طرح بمنظور مقایسه دو روش شخم و کاشت در جهت شیب و عمود بر شیب حاصله از نتایج تحقیقات موسسه تحقیقات خاک و آب بخشی از سطح زیر کشت گندم دیم منطقه به این امر اختصاص داده شد.سطح زیر کشت هر روش در هر منطقه یک هکتار در نظر گرفته شد و مقدار بذر مصرفی 80 کیلوگرم در هکتار و میزان مصرف کود شیمیایی 50 کیلوگرم کود فسفاته و 50 کیلوگرم اوره همزمان با کاشت در زمین توزیع گردید.سایر عملیات زراعی براساس تقویم عملیات اجرایی پیوست طرح انجام شد.این طرح در دو شهرستان جمعا" در سطح 6 هکتار اجرا ...
نمایه ها:
شیب | 
گندم | 
شخم | 

چون سطح وسیعی اززمینهای کشاورزی استان رادیمزارها تشکیل می دهد وازلحاظ میزان مصرف کود شیمیائی اطلاعات اساسی واجرائی دراین زمینه دردست نمیباشد.این طرح بمنظور تعیین میزان مصرف کود شیمیائی برروی زراعت نخوددیم بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 18 تیماردرچهار تکرار درمناطق دیمزارها قوچان وبجنورد اجرا خواهدشد. ...

نویسنده در مقدمه جزوه تنوع کم‌نظیر آب و هوایی کشور در جهت استفاده هر چه بیشتر را ابراز میدارد و سپس نحوه تامین انواع کود شیمیایی در استان و میزان سطوح زیر کشت و انواع کشت می‌پردازد و جدولی در این خصوص ارائه میدهد. به طرح محوری گندم و میزان موفقیت طرح اشاره نموده و درباره عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه استان در سال زراعی 76 مطالبی نوشته و میزان حمل و توزیع انواع کود را توسط شرکت فوق ارائه داده است وی همچنین عملکرد سازمان تعاونی روستایی استان را تشریح نموده و مشکلات اختص ...
نمایه ها:
کشت | 
گندم |