عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 391

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کودهای مصرفی در کشاورزی علاوه بر تأثیر در سال مصرف، دارای اثرات متفاوتی بر خاک و عملکرد گیاهان در سال‌های بعد از مصرف دارند. این پژوهش به منظور بررسی اثر بقایای کودهای دامی، شیمیایی و کمپوست بر تغییرات فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه بابونه آلمانی به صورت کرتهای خرد شده، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارهای خشکی به صورت شاهد یا 90، 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی به عنوان عامل اصلی و اثر بقایای انواع کود شامل شاهد (بد ...

در این آزمایش دو بار آبیاری در مرحله خوشاب و داناب (تیمار T1) بیشترین عملکرد را داشته و اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد (بدون آبیاری) در سطح 5 درصد داشته است . از نظر سطوح مختلف کودی بیشترین عملکرد مربوط به سطح کودی اول F1 +- N90P60 بوده که 4/814 تن در هکتار می‌باشد. و با دو سطح دیگر کودی اختلاف معنی‌داری ندارد. از نظر بهترین شکل ترکیب دو عامل تیمار T3F1 که مربوط به دو بار آبیاری در مرحله خوشاب و داناب و سطح کودی اول می‌باشد بیشترین عملکرد را با 5/367 تن در هکتار نشان داده است ...
نمایه ها:
گندم | 
رقم | 
گیاه | 

بررسی اثرات کود آلی باکتوسول بر کمیت و کیفیت گوجه‌فرنگی در این طرح اثر کود آلی باکتوسول بر کمیت و کیفیت گوجه‌فرنگی بررسی می‌شود. علاوه بر اثر این این کود، تاثیر کودهای شیمیایی ازت ، فسفر و کود حیوانی و ترکیبی از این کودها در قالب یک طرح آماری اسپلیت‌پلات انجام می‌پذیرد. ...

این طرح به بررسی تاثیر یک نوع کود آلی (باکتوسول) با مقادیر مختلف در هکتار و عناصر آهن، مس ، روی، منگنز، با غلظت‌های مختلف بر عملکرد خیار سالن‌های کنترل شده می‌پردازد. این طرح در حال حاضر، مراحل مقدماتی اجراء را می‌گذراند. و کشت مقدماتی صورت پذیرفته است . طرح از نظر آماری در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار پیاده شده است و چنانچه نتایج مثبت باشد می‌تواند اثرات چشمگیری بر عملکرد داشته باشد. ضمن اینکه از مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی تا حدودی می‌کاهد. ...

این طرح با کودهای سولفات روی و اکسید روی با میزانهای 10 و 20 کیلوگرم در هکتار و کود کمپوست تهران به میزان 5 تن در هکتار به اجرا درآمد و در سال سوم اثرات معنی‌داری بین تیمارها در افزایش محصول مشاهده نگردید و کود اکسید روی (10 کیلوگرم در هکتار) با کود کمپوست تهران با تولید 1/6 تن در هکتار بیشترین محصول را تولید کرده بودند. سال نهائی اجرای این طرح بوده که نتایج کلی پس از جمع‌آوری داده‌ها از مراکز مختلف بصورت گزارش نهائی ارائه خواهد گردید. در کرمانشاه عملکرد دانه نشان میدهد که اث ...

بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از کود حیوانی و آب در واحدهای مورد نمونه در فرآیند تولید سیب‌زمینی بسیار نزدیک بهینه اقتصادی ولی استفاده از کارگر و سم، بیشتر از حد بهینه اقتصادی است . نهاده زمین در 58 درصد کشاورزان در مرحله سوم تابع تولید قرار دارد. مقایسه کشاورزان بزرگ و کوچک نشان می‌دهد که بهره‌بردارانی که سطح زیر کشت بیشتری دارند از نهاده‌های تولید به نحو مطلوب‌تری استفاده می‌کنند در این واحدها کود شیمیایی و کود حیوانی و آب در حد مطلوب اقتصادی بکار می‌رود ولی از نیروی کار ...

در این آزمایش سه تیمار محل قرارگیری کود نسبت به بذر (همسطح و 9 سانتیمتر پایین‌تر). تراکم بذر (100، 125 و 150 کیلوگرم در هکتار) و رقم (جو سیاه محلی و جو سهند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از اولین سال این آزمایش نشان داد که رقم جو سیاه محل نسبت به جو سهند از نظر طول دوره رشد دیررس‌تر بود. عملکرد جو سهند با 1915 کیلوگرم در هکتار نسبت به جو سیاه محلی با 1765 کیلوگرم در هکتار در سطح 6 درصد معنی‌دار بود. بیشترین تراکم بذر بیشترین عملکرد را تولید نمود و عمق قرارگیری بیشتر کود ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
چای | 

به منظور بررسی و مقایسه تأثیر کود‌های زیستی، دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی در سال زراعی 1392-1391 به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل6 سطح کودی: شاهد (عدم مصرف هر نوع کود)، کود شیمیایی (براساس آزمایش خاک و توصیه کودی)، نیتروکسین + کود زیستی فسفاته بارور2، کود دامی + کود زیستی فسفاته بارور2، سوپرنیتروپلاس + کود زیستی فسفات ...