عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این آزمایش با استفاده از طرح آماری کرتهای دوبار خرد شده (اسپلیت ، اسپلیت پلات ) با 4 تکرار و 13 تیمار بشرح زیر اجرا خواهد شد: کرتچه‌ها (منابع کود) تقسیم بر (اوره) U کرتهای فرعی (زمان مصرف کود) تقسیم بر (تمام کود در پائیز) T1 کرتهای اصلی (میزان کود) تقسیم بر (40 کیلوگرم در هکتار R1 کود ازته خالص ) O + اوره پوشش‌دار SCU × (نصف کود در پائیز و T2 × نصف در بهار قبل از ساقه رفتن) (نیترات آمونیم) A.N (80 کیلوگرم در هکتار R2 کود ازته خالص ) تجزیه آماری طرح با استفاده از روش آماری اسپ ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

این بررسی به منظو تعیین اثرات میزان (45-90-135 کیلوگرم ازت خالص در هکتار) و زمان مصرف کود سرک ازته، -1 کود اوره: در مرحله پنجه زدن، -2 کود اوره پوشش‌دار در مرحله پنجه زدن، -3 کود اوره: در مرحله غلاف ، -4 کود اوره در مرحله خوشه رفتن، -5 کود اوره و نصف در مرحله پنجه زدن و نصف در مرحله غلاف ، -6 کود اوره: نصف در مرحله پنجه زدن و نصف در مرحله خوشه رفتن، -7 کود اوره نصف در مرحله غلاف و نصف در مرحله گل رفتن روی خواص کمی و کیفی و ارزش نانوائی گندم قدس با بکارگیری طرح ...

هدف از انجام این آزمایش، بررسی تأثیر مقادیر مختلف و سرک پتاسیم بر عملکرد کلزا و خصوصیات کیفی آن، بوده است. این آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی، با 3 فاکتور، شامل: 1- میزان مصرف کود پتاسه در 3 سطح 105، 150 و 195 کیلوگرم در هکتار، از منبع کود سولفات پتاسیم و 3 سطح برابر 5/86، 5/123 و 5/160 کیلوگرم در هکتار از منبع کلرید پتاسیم، 2- منبع کود پتاسیمی در 2 سطح سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم، 3- مصرف کود سرک پتاسیم در 2 سطح شامل صفر و 100 کیلوگرم در هکتار کلرید پتاسیم ...

در این بررسی اثر کود ازته به صورت سرک بر روی بعضی از مشخصات زراعی گندم دیم مطالعه می‌شود. در نیمه فروردین سال کشت (سال 68) تیمارهای کود سرک به میزان صفر (شاهد) ، 30 ، 45 و 60 کیلوگرم در هکتار در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار بر روی زراعت گندم دیم اعمال گردید. اجزاء عملکرد و بعضی مشخصات زراعی گندم اندازه‌گیری شد. محاسبات آماری نشان داد که اثر کود ازته به صورت سرک بر عملکرد دانه در سطح 1 درصد و بر وزن کاه و کلش و نیز تعداد دانه در یکصد سنبله در سطح 5 درصد معنی ...

آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ترکیبی از سه فاکتور رقم ‏‎(C)‎‏ در دو سطح شامل ارقام سرز و گلوبال، ازت خالص سرک ‏‎%7 در سه سطح شامل (0، 70 و 140 کیلوگرم در هکتار ) پتاسیم مصرف ‏‎(K)‎‏ بصورت پایه در چهار سطح شامل ( 0، 60، 120، 180 کیلوگرم در هکتار) اکسید پتاسیم ( کود ازت مصرفی از منبع اوره و کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم ) در سه تکرار در شهریور 78 اجرا و نتایج نشان داد که اثر مصرف ازت سرک بر روی عملکرد کلزا معنی دار بود ( سطح 5% به روش دانکن ) به طو ...

این تحقیق بصورت فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی صورت گرفت که پتاسیم پایه (هنگام کاشت) در 4 سطح که عبارت بودند از 5/0 ، 1، 5/1 و 3 برابر توصیه کودی گندم و پتاسیم سرک در دو سطح 0 و 100 کیلوگرم در هر از منبع کلرور پتاسیم همراه با سرک ازت در دو نوبت اعمال گردید. سایر کودها یعنی ازت، فسفر و عناصر ریزمغذی نیز مطابق آزمون خاک گندم مصرف شد. پس از پایان فصل و رسیدن محصول، هر پلات بطور جداگانه برداشت و محصول آن توزین گردید. نتایج نشان داد که نه سطوح پایه و نه سرک آن و نیز برهمکن ...

به منظور بررسی اثرات مختلف تراکم و زمان توزیع کود سرک برعملکرد و اجزای عملکرد و چگونگی تغییرات مراحل فنولوژی در ارقام کلزای بهاره آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد در سال زراعی 1373-1374 اجرا شد. طرح مورد استفاده یک طرح اسپیلت‌فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی بود که ارقام ORO و REGENT در کرتهای اصلی و دو فاکتور تراکم (با سطوح 30، 50 و 70 بوته در متر مربع) و زمان توزیع کود سرک (در 3 زمان ابتدای ساقه‌دهی، ابتدای گلدهی و ابتدای غلافدهی) بصورت فاکتوریل در کرتهای ...
نمایه ها:
زمان | 
کلزا | 
رقم | 
گیاه | 
مشهد | 

این تحقیق بمنظور تعیین اثرات میزان و زمان مصرف کود سرک روی خواص کیفی و ارزش نانوائی و عملکرد دانه گندم قدس با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در 4 تکرار اجرا شد عامل اصلی شامل 3 سطح کود ازته(45 کیلوگرم - 90 کیلوگرم - 135 کیلوگرم) در هکتار و عامل فرعی شامل: رفتار زمان مصرف و تقسیط کود ازته بود که نتایج بشرح زیر می‌باشد: الف ) بدون در نظر گرفته میزانهای کود ازته مناسبترین زمان مصرف کود ازته در محله غلاف است که بیشترین عملکرد دانه را به میزان 8697 کیلوگرم در هکتار نشان داده است . ...