عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی و مقایسه تأثیر کود‌های زیستی، دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی در سال زراعی 1392-1391 به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل6 سطح کودی: شاهد (عدم مصرف هر نوع کود)، کود شیمیایی (براساس آزمایش خاک و توصیه کودی)، نیتروکسین + کود زیستی فسفاته بارور2، کود دامی + کود زیستی فسفاته بارور2، سوپرنیتروپلاس + کود زیستی فسفات ...

گیاه گل راعی مهم‌ترین گونه جنس Hypericum می‌باشد و به دلیل تاثیر مثبت و شناخته شده‌ای که در درمان افسردگی دارد، یکی از مهمترین گیاهان دارویی در سطح جهان به شمار می‌رود. به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد جداگانه و تلفیقی کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمی و کیفی گل راعی (Hypericum perforatum)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرده شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام گرفت. فاکتور اصلی سطوح مختلف تیمار تنش خشکی شامل سه سطح ش ...

به منظور بررسی اثرات کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه‌ای (ارقام اسپیدفید و پگاه) در شرایط آب و هوایی شهرستان رشت، در فصل زراعی 92 آزمایشی با تیمارهای نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح (صفر، 46، 92 و 138) کیلوگرم در هکتار- تیمارهای کود دامی در سه سطح (5، 10 و 15) تن در هکتار - تیمارهای تلفیقی در سه سطح (23 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره + 5/2 تن کود دامی، 46 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره + 5 تن کود دامی، 69 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره + 5/7 تن کود د ...

در این آزمایش صفاتی همچون کلروفیل، محتوی نسبی آب (RWC)، عملکرد و اجزای عملکرد، کارایی مصرف آب و جذب عناصر ماکرو و میکرو در برگ پرچم و دانه گندم تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان کلروفیل در دو مرحله‌ی گلدهی و پر شدن دانه در تیمار آبیاری پس از تخلیه 75 درصد آب قابل دسترس گیاه، به بیشترین مقدار رسید و در مرحله ظهور سنبله بیشترین مقدار کلروفیل در تیمار آبیاری پس از تخلیه 25 درصد آب قابل دسترس گیاه مشاهده شد. اثر متقابل کود دامی و پتاسیم بر میزان کلروفیل تنها در مرحله ظهور سنبله م ...

امروزه، با مطرح شدن کشاورزی پایدار و کاهش مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای آلی در بسیاری از مناطق دنیا گسترش یافته است. به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (indiucum L. Sesamum.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1390 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود آلی در 3 سطح (کمپوست، ورمی کمپوست و کود دامی)، مقادیر کود آلی در 3 سطح (10، 20 و 30 تن در هکتار) و کود ش ...

با رشد روزافزون جمعیت و نیازهای متعدد انسان، تقاضا برای مواد غذایی و سوخت‌های فسیلی رو به فزونی نهاده است. آلودگی و نابودی محیط زیست به واسطه تولید اجتناب ناپذیر زباله‌های مختلف و نیاز به تولید سوخت جایگزین از چالش‌های عمده در قرن بیست و یکم می‌باشند. انبوه زباله‌های آلی اعم از بقایای کشاورزی، دامی و زباله‌های خانگی می‌توانند برای تولید سوخت‌های پاک نوین مانند بیوگاز به کار روند. در این پژوهش پتانسیل بقایای کشاورزی و دامی و زباله از لحاظ تولید بیوگاز مورد بررسی قرار گرفت. برا ...

در سال‏های اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی را در جهان به وجود آورده است. از سوی دیگر محدودیت منابع فسیلی، غیرقابل تجدیدپذیر بودن این منابع و پیش‏بینی افزایش قیمت‏ها موجب گردیده است تا سیاست‏گذاران و برنامه‎ریزان بخش انرژی حرکت به سوی سوخت‏های پاک را در رئوس برنامه‎های کاری خود قرار دهند و یکی از این گزینه‎ها، استفاده از انرژی حاصل از منابع زیست‏توده می‎باشد. انباشتگی حجم بالای زائدات در بسیاری از مناطق دنیا به مشکلی جدی برای سلامت محیط زیست تبدیل شده است. از ...

برای بررسی تأثیر مصرف تلفیقی کودهای آلی و نیتروژن بر تغذیه، رشد و عملکرد گندم رقم الوند، آزمایشی در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار در شرایط مزرعه‌ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. تیمارها شامل شاهد (بدون مصرف کود آلی و نیتروژن)، کود اوره (kg/ha150)، کود اوره (kg/ha300)، لجن فاضلاب شهری (ton/ha30)، لجن فاضلاب شهری (ton/ha60)، کمپوست زباله شهری (ton/ha30)، کمپوست زباله شهری (ton/ha60)، کود دامی (ton/ha30)، کود دامی (ton/ha60) ...

مدیریت مصرف انواع کودهای شیمیایی و دامی و بقایای آن‌ها در خاک از لحاظ تاثیرات زیست محیطی و عملکرد کمی و کیفی گیاهان بویژه غلات در مناطق خشک و نیمه خشک ایران حائز اهمیت می‌باشد. به منظور بررسی اثرات کودهای شیمیایی و دامی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و ویژگی‌های کمی و کیفی جو در سیستان آزمایشی به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در پاییز سال 1390 در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی پردیس جدید دانشگاه زابل انجام گردید. در این آزمایش تیمارها شامل شش سطح کودی شامل: 100% کود شیمیایی (NP ...