عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کودهای بیولوژیک از جمله نهاده‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی در کشاورزی پایدار به کار برده شوند. هدف اصلی از این پژوهش، تعیین موثرترین ترکیب کود بیولوژیک جهت گسترش کاربرد کودهای بیولوژیک و بررسی تأثیر آنها بر عملکرد گیاه گندم در شرایط آب و هوایی اهواز در دو بافت خاک بود. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور‌های آزمایش شامل دو بافت خاک و 9 تیمار کودی بود. در این پژوهش از کود بیولوژیک نیتروژنه نیتروک ...

چکیده شنبلیله یکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی ایران و ملل مختلف، سابقه دیرینه داشته و نسبت به تنش آبی نیمه‌مقاوم بوده‌است. استفاده از راهکارهایی که بتواند مقاومت به خشکی را در آن بیافزایدازاهداف مهم تحقیقات به‌زراعی است. از طرفی باتوجه‌به اثرات زیست محیطی متعدد کودهای شیمیایی وآلودکی منابع خاک وآب، جهت توسعه کشاورزی پایدار و بهر‌ه‌گیری از پتانسیل شنبلیله در شرایط تنش خشکی دراین پژوهش، ارزیابی شنبلیله تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و استفاده از سطوح مختلف کودبیولوژیک، انجام ...

به منظور ارزیابی عکس‌العمل ذرت علوفه‌ای به کودهای نیتروژن و بیولوژیک، آزمایشی در سال زراعی 1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس به اجرا در آمد. در این آزمایش، کود بیولوژیک در 4 سطح و شامل مصرف یک لیتر در هکتار نیتروکسین (NI)، مصرف 3 لیتر در هکتار سوپرنیتروپلاس (SU)، تلفیق دو کود بیولوژیک (NI+SU) و عدم مصرف کود بیولوژیک و عامل کود نیتروژن در 4 سطح و شامل عدم مصرف نیتروژن، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خال ...

به منظور بررسی اثر کارایی باکتری‌های تسهیل‌کننده جذب فسفر و نیتروژن به همراه مقادیر مصرف کودهای شیمیایی سوپرفسفات‌تریپل و اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم (N-80-19آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا گذاشته شد. آزمایش بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در‌آمد. کرت‌های اصلی شامل کود سوپر فسفات تریپل در 3 سطح (صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار) و کرت‌های فرعی شامل کود نیتروژن ...

به منظور مطالعه تأثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس به همراه کودهای فسفره یا گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد رقم ناز تک شاخه، آزمایشی در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو فاکتور شامل کود فسفره با 6 سطح و کود گوگرد با 4 سطح انجام شد. تیمارهای مختلف فاکتور A به صورت A1 : فسفر صفر به همراه عدم باکتری A2: فسفر صفر با باکتری A3: فسفر 5 ...
نمایه ها:
: کنجد | 
فسفر | 
گوگرد | 

با توجه به واردات سالانه 500 هزار تن کود فسفاته، پیدا کردن روشی که بتواند از مصرف بی رویه این کود بکاهد، ضروری به نظر می رسد. مطالعات وسیع انجام شده درکشورهای پیشرفته درمورد استفاده از کودهای بیولوژیک با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیائی، لزوم انجام تحقیقات بیشتری رادر داخل کشور در این خصوص خاطر نشان می سازد. با تکیه بر این تجارب و شواهد روشن، بکار گیری میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات دربهبود جذب فسفر به منظور کاهش مصرف کودهای فسفاته بسیار ضروری به نظر می رسد. کودمیکروبی مورد استف ...

به منظور بررسی اثرات کودهای بیولوژیک حل‌کننده فسفات (PSM) و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر بهبود کمیت و کیفیت محصول ذرت رقم سینگل گراس 604 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درسال زراعی1386 در قالب طرح کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایدار به اجرا درآمد. عامل اصلی در سه سطح شامل1- کود دامی گاوی ( به میزان بیست تن در هکتار)؛ 2- کود سبز جو (به میزان پانزده تن در هکتار)؛ 3- شاهد (بدون استفاده ...

گیاه همیشه بهار، یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد. مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی بوده و شناسایی کودهای مناسب برای گیاه می‌تواند اثرات مطلوبی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه داشته باشد. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات رشد، ترکیب شیمیایی و عملکرد گیاه همیشه بهار، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. کود بیولوژیک با شش سطح (بدون کود بیولوژیک، سودوم ...
نمایه ها:

بررسی میزان هر گروه از آلک‌های سبز، قرمز و قهوه‌ای قابل تولید به خوراک دام و کود بیولوژیک ، آنالیز شیمیایی آلک‌های انتخاب شده برای برنامه‌ریزی تولید با فرمولاسیونهای مختلف تجهیز آلک‌ها و تولید پروتئین تک یاخته از آلک‌های مختلف ارزیابی محصول به عنوان خوراک دام و کود بیولوژیک و در نهایت تولید انبوه در سواحل جنوبی کشور. ...