عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1426

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور برسی اثر مقادیر مختلف کود ازته و پتاسه و زمانهای مختلف آبیاری و اثرات متقابل این عوامل بر روی خواص کمی و کیفی پنبه رقم ساحل، آزمایش در قالب طرح آماری اسپیلت فاکتور با از سال 1375 به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد به اجرا درمی‌آید. کرتهای اصلی شامل سه رفتار آبیاری (در زمانیکه 40 درصد، 60 درصد و قبل از گلدهی 40 درصد، و بعد از گلدهی 60 درصد رطوبت قابل استفاده خاک مصرف گردیده است ) و مقادیر مختلف کود ازته در چهار سطح (0، 45، 90 و 135 کیلوگرم در هکتار ازت خالص ...

جهت بررسی منابع مختلف کود ازته و تعیین مناسبترین منبع از نظر راندمان جذب ازت توسط چغندرقند و تعیین سطح بهینه آن طرحی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا می‌گردد و در آن چهار منبع کودی ازت شامل اوره، اوره آغشته با گوگرد، اوره با پوشش گوگردی ...

به منظور بررسی تاثیر زمان مصرف و تقسیط کود ازت بر گندم آزمایشی به صورت بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات شاوور در خاک Silty clay با PH 7/8 به اجرا در آمد. این آزمایش با ده تیمار و سه تکرار در کرتهایی به ابعاد 2/5x10 متر پیاده گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از مصرف تمامی کود هنگامی کاشت از دو منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی، تقسیط دوبار، تقسیط سه بار و چهار بار کود ازت و زمانهای مصرف قبل از کاشت ، هنگام ساقه رفتن هنگام ظهور خوشه و گرده افشانی. نتایج حاصل از سالها ...

این طرح به‌منظور تعیین سطح بهینه مصرف ازت ، ارزیابی روشهای کاربرد روشهای کاربرد کود ازت و همچنین تعداد تقسیط مراحل کوددهی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 15 تیمار در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات اکباتان همدان سال 1378 اجرا گردید. روشهای کاربرد کود روش پاشش سطحی، کودکاری 0زمان کاشت در زیر بستر کاشت و زمان داشت در طرفین پشه) در کنار گیاه و کودریزی در داخل جویچه، توام با انجام کولتیوارتور طی 2 و 3 مرحله بوده است . تیمارهای سطح کود مصرفی در چهار سطح شامل تیمار شاهد (صفر) 120، 180، ...

آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ترکیبی از سه فاکتور رقم ‏‎(C)‎‏ در دو سطح شامل ارقام سرز و گلوبال، ازت خالص سرک ‏‎%7 در سه سطح شامل (0، 70 و 140 کیلوگرم در هکتار ) پتاسیم مصرف ‏‎(K)‎‏ بصورت پایه در چهار سطح شامل ( 0، 60، 120، 180 کیلوگرم در هکتار) اکسید پتاسیم ( کود ازت مصرفی از منبع اوره و کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم ) در سه تکرار در شهریور 78 اجرا و نتایج نشان داد که اثر مصرف ازت سرک بر روی عملکرد کلزا معنی دار بود ( سطح 5% به روش دانکن ) به طو ...

بمنظور بررسی و تعیین نیاز غذائی جو آبی به ازت و فسفر، آزمایشی با 5 سطح (0، 30، 60، 90، 120 کیلوگرم در هکتار) ازت خالص و سه سطح (0، 45، 90 کیلوگرم در هکتار) P2O5 بر روی رقم زرجو در طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار به مرحله اجرا درآمده است . نصف کود ازته با تمامی کود فسفره همزمان با کاشت و نصف دیگر کود ازته بصورت سرک در بهار داده شده است . نتایج سال زراعی 1372-1373 نشان می‌دهد که اثرات مقادیر مختلف ازت بر روی عملکرد محصول موثر واقع شده و تا مصرف 90 کیلوگرم از ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 

تاخیر در برداشت در هر مقدار کود ازته باعث افزایش درصد قند می گردد. با 45 روز تاخیر در برداشت ومصرف 0،100،200،300،کیلوگرم ازت عملکرد قند به ترتیب به میزان 3/2,2/5،4/7و 3/7 تن افزایش یافت .در کلیه تاریخهای برداشت بامصرف 200کیلوگرم ازت بیشترین عملکرد قند حاصل گردید.با تاخیر در برداشت می توان درصد قند را حتی با مصرف مقادیر برای ازت افزایش داد. ...

بمنظور تعیین نیاز غذائی گندم فلات این تحقیق بصورت آزمون فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان انجام شد. تیمارهای ازته شامل 135, 90, 45, 0 کیلوگرم ازت خالص در هکتار از منبع اوره و 90, 45, 0 کیلوگرم فسفر بر حسب P2O5 در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل بوده‌اند. اثر ازت بر روی طول خوشه، در حد پتاسیم برگ ، و درصد پروتئین دانه در سطح 1 درصد و بر روی وزن هزار دانه و طول ساقه در سطح 5 درصد معنی‌دار شده است . اثر فسفر بر ...

بمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف آب و کود ازت بر خصوصیات کمی و کیفی و بیماریهای قارچی سیب زمینی ،بذر رقم اگریا در قالب کرتهای خرد شده با دو فاکتور مقادیر آب و ازت در چهار سطح 125،100،75،50 در صد نیاز گیاه شامل چهار تکرار و 16 تیمار در اواخر اردیبهشت کشت شد در این آزمایش جهت مطالعه اثرات سطوح و آب و کود ازت بر میزان آلودگی بوته های سیب زمینی حاصل از بیماریهای قارچی ، متوسط در صد آلودگی اندامهای هوائی به گونه Alternaria alternata مطابق روش هورسفال و بارت (Horsfall&Barrat, 1995 )پژ ...