عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی بوده که نوع مطالعه در آن به شکل مورد - شاهد می‌باشد و تحت عنوان "بررسی برخی از عوامل موثر بر ایجاد سندرم داون در مبتلایان موجود در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و آموزش کودکان استثنایی شهر اصفهان در سال 1374" انجام گردیده است و هدف آن تعیین مشخصات فردی مبتلایان و نیز تعیین و مقایسهء مشخصات فردی والدین مبتلایان و غیرمبتلایان به سندرم داون، تعیین و مقایسهء میانگین سن مادر در هنگام حاملگی در مبتلایان و غیرمبتلایان به سندرم داون، تعیین و مقایسهء میانگین ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف تحقیق بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان استثنایی استان خوزستان است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . جامعه آماری شامل کلیه کودکان و نوجوانان عقب‌مانده ذهنی است که در زمان اجرای تحقیق تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی خوزستان قرار داشته‌اند. براساس یافته‌های تحقیق فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، عدم آگاهی والدین نسبت به دوران بارداری و زمان تولد و ایام کودکی اینگونه کودکان و ازدواجهای فامیلی از جمله عوامل مهم مو ...

در تحقیق حاضر، اثر افزایش پیچیدگی نحوی و طول گفته بر روانی کودکان لکنتی و طبیعی 12-6 ساله شهر تهران بررسی شده است. این تحقیق از نوع مورد شاهدی است. در این تحقیق 20 کودک لکنتی (5 دختر و 15 پسر) و 40 کودک طبیعی (10 دختر و 30 پسر) شرکت نمودند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تکلیف تقلید جملات انجام شد. این تکلیف شامل 40 جمله از 8 نوع بود. این دسته‌ها به ترتیب از اولین دسته به هشتمین دسته از لحاظ پیچیدگی نحوی و براساس رشد طبیعی، دشوارتر می‌شدند. تکلیف به صورت تقلید از آزمونگر ان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.