عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر نرم‏افزار محقق ساختۀ آموزش خواندن فارسی بر میزان یادگیری خواندن کودکان پیش‏دبستانی، صورت پذیرفته است. فرضیه‏های پژوهش عبارتند از : 1- نرم‏افزار آموزش خواندن فارسی باعث افزایش میزان یادگیری خواندن کودکان پیش‏دبستانی می‏شود. 2- نرم‏افزار آموزش خواندن فارسی باعث افزایش بیشتر میزان یادگیری خواندن کودکان پیش‏دبستانی نسبت به نسخه چاپی آن می‏شود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه کودکان پیش‏دبستا ...

هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثربخشی آموزش بر افزایش خلاقیت و توانایی تجسم فضایی کودکان پیش دبستانی بود. پژوهش از نوع آزمایشی همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. در این پژوهش، 40 نفر از کودکان پیش دبستانی شهر شیراز با روش نمونه گیری گمارش تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع آموزش، آزمون خلاقیت تورنس، آزمون ریون کودکان و تست فراستیگ، به عنوان پیش آزمون از هر دو گروه گرفته شد. سپس گروه آزمایش به مدت 12 جلسه ت ...

بروز معضلات زیست محیطی موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران علوم اقتصادی و اجتماعی است. افزایش خطر ابتلا به بیماریها، بالا رفتن سطوح آلودگی، کاهش جنگل ها، بالا رفتن دما، ... چالشهای فراروی جوامع است. آنچه در این زمینه قابل تامل است نقش و اثری است که نظامهای آموزشی در آموزش مفاهیم و معضلات زیست محیطی در کاهش این بحران ها دارند. در این میان آموزش به کودکان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مهم مربیان و معلمان نقشی اساسی ایفا می کنند. یکی از عوامل موثر در جریان یادگیری روش آمو ...

تحقیق حاضر بمنظور بررسی اثر آموزش ایروبیک کودکان بر عملکرد شناختی و عملکرد روانی کودکان پیش‌دبستانی ارومیه انجام گرفته است. نمونه این پژوهش شامل 40 کودک پیش دبستانی بود که به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه (20 نفره) آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پیش آزمون گودیناف و ترسیم خانواده از هر دو گروه گرفته شد، سپس گروه آزمایشی به مدت 2 ماه، 3 جلسه در هفته، در تمرینات آموزش ایروبیک کودکان شرکت کردند. در پایان یک پس آزمون مشابه پیش آزمون دوباره از همه آ ...

این تحقیق به بررسی تاثیر داستان های فکری بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان 5 -6 ساله پیش دبستانی های شهر رشت می پردازد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال بود که: آیا داستان های فکری بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان دوره پیش دبستانی تاثیر دارد؟ روش تحقیق از نوع آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ) می باشد که برای انجام این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کودکان دوره پیش دبستانی شهر رشت بود که برای نمونه گیری از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 40 نفر در گروه آزم ...

« جایگاه فطرت در تربیت کودک و استنتاج دلالت های تربیت اخلاقی در دوره پیش دبستانی مطابق با قرآن و روایات » نوع تحقیق ،توصیفی- تحلیلی ؛ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل محتوا و نیز استنتاجی و روش گردآوری اطلاعات ، کتابخانه ای است . آنچه در این پایان نامه به عنوان سوال مطرح گردید عبارتند از: مفهوم فطرت الهی انسان مطابق با قرآن و روایات چیست ؟ مفهوم فطرت کودک و نسبت آن با طبیعت او مطابق با قرآن و روایات چیست ؟ تفاوت فطرت الهی کودک از دیدگاه تربیتی اسلام با سایر مکاتب تربیتی ...

هدف كلي از پژوهش مقایسه ی خلاقیت کودکان پیش دبستانی تحت آموزش شیوه ی همنوا با کودکان پیش دبستانی مراکز عادی شهر تهران مي باشد. طرح تحقيق به صورت شبه آزمايش است. گروه آزمايش در معرض متغير مستقل قرار مي گيرند. در گروه كنترل مربيان با روش متداول به آموزش كودكان مركز خود ادامه مي دهند. 2 جامعه ي آماري وجود دارد كه شامل تمام كودكان موسسه ي همنوا و كودكان تمام مراكز پيش دبستاني كه از نظر هوش كودكان، وضعيت اقتصادي، تحصيلي والدين و تعداد فرزندانشان در سال تحصيلي 1391-1390 مشابه موسس ...

هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه تئوري ذهن و رشد هيجاني كاركردي با پرخاشگري كودكان پيش دبستاني بر اساس مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) است. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 146 كودك پيش دبستاني در رده سني 4 تا 6 سال( شامل 64 دختر و 82 پسر) در سال تحصيلي 91-90 به روش خوشه ای چند مرحله ای از مهدكودك هاي منطقه 9 شهر مشهد انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه پرخاشگري واحدي و همكاران، پرسشنامه رشد هيجاني كاركردي گرينسپن و دو آزمون تكليف باور ك ...

امروزه با توجه به افزایش یادگیری های الکترونیک ، آموزش از طریق چندرسانه ای ها جایگاه ویژه ای یافته اند و استفاده از آموزش های مجازی در سراسر دنیا لزوم طراحی و تولید چندرسانه ای های آموزشی را بیش از پیش آشکار می سازد . پژوهش حاضر با هدف " میزان اثربخشی چندرسانه ای آموزش واژه های قرآن در مقایسه با روش سنتی بر یادگیری و یادداری کودکان پیش دبستانی شهر اراک " انجام گرفته است . بنابراین با طراحی و تولید چندرسانه ای به آموزش واژه هایی از قرآن که متناسب با رشد شناختی کودکان پیش دبستا ...