عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3166

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تردیدی نیست که شناسایی دقیق تواناییها و محدودیتهای شناختی افراد، می‌تواند راهنمای مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی، در جهت ارتقاء توانمندیها و جبران و توان‌بخشی ضعف‌های افراد باشد. کودکان زودرس و کم وزن در تولد را می‌توان در زمره کودکان استثنایی قرار داد. این کودکان با توجه به شرایطی که دارند معمولا با تاخیر و نارساییهایی در زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی مواجه هستند. از آنجا که بدون ارزیابی دقیق این نارساییها و ضعف‌ها نمی‌توان در جهت رفع و توان‌بخشی این ...

جهت بررسی رشد کودکان 7-11 ساله شهری و روستائی، 1223 کودک شهری (607 دختر و 616 پسر) و 385 کودک روستائی (211 دختر و 174 پسر) شهرستان تبریز مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی وزن و قد به عنوان شاخص‌های اساسی تن‌سنجی مورد استفاده قرار گرفت . آنالیزهای آماری نشان داد بیشترین درصد سوتغذیه مزمن با ملاک Z-Score<-2 و براساس نمایه قد برای سن (H/A) مربوط به دختران و پسران 11 ساله روستائی (23/9 و 17/2 درصد) و بیشترین درصد سوتغذیه حاد با همین ملاک ولی در نمایه وزن برای قد (W/H() مربوط ...
نمایه ها:
تبریز | 

در این نوشتار ، نتایج بررسی موارد ریکتز از دو ماهگی تا 12 سالگی در بیمارانی که طی یک سال ونیم به کلینیکهای پیگیری عفونی اطفال مرکز پزشکی شهید لبافی‌نژاد مراجعه کرده‌اند، گزارش شده است . از کل 1550 نفر مراجعان بر اساس یافته‌های بالینی ، بیوشیمیایی ، پرتونگاری و آسیب‌شناختی ، 135 نفر آنان (حدود 9درصد) تشخیص ریکتز (ریکتز فعال در شیرخوارگی و ریکتز دیررس در کودکان 6 تا 12 ساله) داده شده است . معاینات پیگیری بعد از درمان دست کم تا شش ماه انجام شد و موردی از مسمومیت ویتامین D مشاهده ...

این طرح بمنظوردستیابی به میزان آگاهی والدین درباره شیوه های صحیح تعلیم و تربیت کودکان صورت گرفته است ونتایج حاصله درهفت بخش خواب کودکان ،تغذیه کودکان ،مراحل رشد جسمی روانی کودک ،چگونگی گذران اوقات بیداری ،عادات کودکان ،منابع مورداستفاده مادران برای تعلیم و تربیت کودکان 0-2سال و تفاوت میان روشهای مادران باوالدین آنها درتعلیم و تربیت کودکان خود ارائه شده است .براساس نتایج حاصله منابع مورد استفاده مادران برای تعلیم و تربیت کودکانشان بیشتر کتابهای تعلیم و تربیت ،مادر بزرگ ،رادیو ...

درطی پنج سال گذشته 17 موردکودک معتاد به تریاک به بیمارستان کودکان شهرآزادآورده شده اند که درهیچک علت مراجعه اعتیاد نبوده بلکه بخاطر کسالتهای دیگربوده است و تشخیص اعتیاد هنگام مصاحبه باوالدین ویامواقع مراجعات مکرر اطرافیان ورفتار مشکوک آنان که شیئی راپنهانی به خورد بچه میداده اند،داده شده است .ازاین عده 13 نفر پسر وچهارنفر دختربوده اند.میانگین سن آنان 17 ماه (از 2 ماه تا 6 سال) میانگین سن مادران 27 سال (از 18 تا 45 سال) وپدران 40 سال 27( تا 60 سال) بوده است .فقط سه نفر ازاین ع ...

بررسی میزان لیپیدهای خون در کودکان 3-17 ساله در خانواده‌های با ضایعات قلبی‌عروقی زودرس بدلیل اهمیتی که پیشگیری اولیه از عوارض قلبی عروقی زودرس در سالهای اخیر پیدا کرده و اینکه بعضی از عوامل مستعدکننده پیدایش عوارض قلبی عروقی زودرس بالا بودن لیپیدهای خون است ، در بسیاری از موارد چربیها از سنین کودکی افزایش یافته و خطر عوارض قلبی و شیوع زودرس آن را افزایش می‌دهد. لذا بررسی میزان لیپیدهای خون در کودکان خانواده‌هائی در صورت وجود رابطه مثبت بعنوان راهگشائی برای پیشگیری اولیه از هی ...

در این طرح کودکان 5-12 ساله‌ای را که بعلت شب‌ادراری به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه می‌نمایند انتخاب پس از گرفتن شرح حال - معاینات فیزیکی آزمایشات زیر (سدیم - پتاسیم - کلسیم - کراتی‌نین - BUN - قندخون) + آزمایش کامل ادرار با کشت آن PH - وزن مخصوص ادرار و کلسیم ادرار 24 ساعته انجام می‌شود سپس بیمارانی که علتی برای شب‌ادراری ندارند. را بمدت یکماه قبل از شروع دارو از نظر تعداد حیاتی که شب‌ادراری دارند کنترل نموده و آنهایی که بیشتر از 25 درصد شب را در ماه شب‌ادراری ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و انواع آن در بین کودکان 6 تا 12 سال مورد مطالعه به منظور ارزیابی این اختلالات در بیماری مزمن ALL و کودکان سالم و مقایسه آنها در دو گروه بود. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، روش نمونه گیری تصادفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 100 کودک 12-6 ساله مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) بستری در بخش خون مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کودکان مفید به عنوان گروه مورد و 100 کودک سالم در محدوده سنی فوق (که از نظر جنسی یکسان سازی شده بودند) ب ...

در دهه های اخیر، کودکان به عنوان بخشی از بازار ظاهر شده اند که اکثر بازاریابان توانایی چشم پوشی از آن را ندارند. بر همین اساس، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی رفتار مصرفی در بازار محصولات کودکان و تدوین آمیخته بازاریابی مناسب برای والدین بعنوان خریداران در بازار اسباب بازی کودکان بوده است. در واقع، مسئله اصلی تحقیق این است که مدیران بازاریابی باید در تلاش‏های بازاریابی خود در بازار محصولات کودکان به صورت دو گانه عمل کنند. به عبارت دیگر، بازاریابان از یک سو به دنبال ایجاد تمایل ...