عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت کلزا، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شهرستان شیروان در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کودهای آلی، شیمیایی و آبیاری بودند. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل و کم آبیاری و تیمارهای کودی شامل کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست، کود گاوی کاملاً پوسیده و کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر ( بر مبنای 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 130 کیلوگرم در هکتار فسفر) بودند. آزمایش بصورت کرت‌های خرد‌شده و در قالب طر ...

قارچهای اندو میکوریز از جمله میکروارگانیسمهای مفید خاکزی هستند که میتوانند بعنوان یکی از انواع کودهای زیستی، بخشی از احتیاجات غذایی گیاهان تلقیح شده (بخصوص عنصر فسفر) را تامین نمایند. بررسی حاضر به منظور مطالعه تاثیر یک گونه از این قارچها بر افزایش رشد، تولید و ارزش غذایی دو گونه یونجه یکساله با نام فارسی یونجه چند شکل(Medicago polymorpha) و یونجه حلزونی (M. scutellata) در قالب دو آزمایش مزرعه ای و گلخانه ای انجام شد. آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل با طرح بلوکهای کامل تصادف ...

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی فسفر و نیتروژن بر رشد، عملکرد و محتوی اسانس گیاه دارویی گاوزبان در شرایط تنش کمبود آب، آزمایشی در سال 1390 به صورت کرتهای خرد شده، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آب و هوایی کرمانشاه اجرا گردید. تنش کمآبی شامل تنش در مراحل رشدی رویشی، زایشی، رویشی+ زایشی و بدون تنش بودند. تیمارهای کودی شامل 3 سطح مصرف 100% کودهای شیمیایی، 50% کودهای شیمیایی + زیستی و 25% کودهای شیمیایی+ زیستی بود. کودهای زیستی مورد بررسی شامل نیتروکسین و ...

مصرف عناصر غذایی متعادل و مکمل در خاک در کشت گیاهانی مثل عدس که غنی از پروتئین برای تغذیه انسان می باشد ضرورت دارد. در این مورد، در سال زراعی 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل (آلاروق)، تحقیقی با سه فاکتور کودی (NPK)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده گردید. برای صفات تعداد شاخه اولیه، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد بیولوژیک مشخص شد که اثر اصلی نیتروژن ( 25 N و 50 N ) فسفر (100 P )، پتاسیم (50 k)، ترکیبات کودی (100 p 50 N)، (50 p 50 N) رو ...

با هدف کاهش مصرف کود‌های شیمیایی در زراعت لوبیای محلی L. Phaseolus vulgaris، پژوهشی با استفاده تلفیقی از کودهای زیستی و شیمیایی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در سال 91- 1390 در رشت انجام شد. تیمارها شامل: T1- شاهد (بدون کود شیمیایی و زیستی)، T2- کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر براساس آزمون خاک، 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 100کیلوگرم در هکتار فسفر)، T3- تلقیح بذر با رایزوبیوم + سودوموناس و باسیلوس + کود فسفر، T4- تلقیح بذر با رایزوبیوم + بدون کود فسفر، ...

گاوزبان (Borago officinalis L.) گياهي از خانواده Boraginaceae است که ارزش دارويي و غذايي بالايي دارد و براي درمان بيماري‌هاي مختلف انسان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. روغن بذر گياه گاوزبان، غني‌ترين منبع گياهي گامالينولنيک اسيد است. به منظور ارزیابی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گاوزبان تحقیقی به صورت مزرعه‌اي در مزرعة تحقيقاتي پژوهشکده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي طي سال‌هاي 89-1388 به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تکر ...

به منظور بررسي تأثير عناصر شيميايي مختلف شامل نيتروژن، فسفر، روي و آهن تأمين شده به ترتيب از منابع اوره، سوپرفسفات تريپل، سولفات روي و سکسترين آهن و همچنين تأثير پودر صدف و پودر سُم گاو بر فعاليت نماتود مولد غده گونه Meloidogyne javanica بر روي خيار رقم Super Amelia کشت شده در خاک سري چيتگر، تهيه شده از منطقه نظرآباد شهرستان سروستان، مطالعاتي در سطح گلخانه و ميکروپلات صورت گرفت. سطوح مختلف از عناصر نيتروژن - فسفر، روي - آهن، پودر صدف و پودر سُم گاو را در چهار آزمايش جداگانه د ...