عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی برای بررسی عوامل موثر بر پذیرش کودهای ریزمغذی توسط زارعین سیب زمینی کار شهرستان اردبیل انجام گرفت. جامعه آماری کلیه سیب زمینی کاران شهرستان اردبیل (5727=N) را در بر می گیرد که در سال 1389 از کودهای ریزمغذی در مزارع خود استفاده کرده اند. نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به تعداد (361=n) نفر انتخاب گردید. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید که روایی محتوایی و ظاهری آن توسط اعضای ...

تعادل در مقدار جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف از فاکتورهای بسیار مهم در رشد و نمو و تولید عملکرد گیاهان زراعی می‌باشد. کمبود عناصر ریزمغذی بور و روی در خاک‌های آهکی تولید بهینه عملکرد دانه ذرت را محدود می‌کند. بدین منظورآزمایشی در سال زراعی 1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش هیبریدهای ذرت (هیبرید سینگل کراس 704، 647 و 260) و سطوح مختلف کودی شام ...

مرزه با نام علمی Satureja hortensis L. از گیاهان دارویی بسیار ارزشمندی است که در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد. به منظور بررسی اثرات محلول پاشی اسید هیومیک و عناصر ریزمغذی بر رشد و غلظت اسانس گیاه دارویی مرزه در شرایط آب و هوای سیستان؛ آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه زابل واقع در پردیس جدید دانشگاه در سال 1391 اجرا گردید. فاکتور های مورد مطالعه شامل 1- تیمار پلاسبو (محلول پاشی با آب)، 2- محلول پاشی با ک ...

مطالعه‌ی حاضر به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزی به عنوان کود بیولوژیک و سولفات آهن به عنوان کود شیمیایی بر عملکرد نخود و برخی خصوصیا ت خاک انجام شد. اثرات 3 عامل شامل باکتری مزوریزوبیوم سیسری (تلقیح شده و عدم تلقیح)، قارچ میکوریزی (گلوموس موسه، گلوموس اینترادیسه و عدم تلقیح) و مقادیر مختلف کود سولفات آهن (صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار) با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در شهرستان سبزوار ط ...

در راستای بهبود کمیت و کیفیت تکنولوژیکی محصول چغندر قند ( Beta vulgaris l. )، آزمایشی برای مقایسه چهارده تیمارکودهای ریزمغذی ( حاوی عناصر آهن، روی، منگنز، منیزیم، مولیبدن، بُر، مس،گوگرد و عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم با نسبتهای توصیه شده توسط شرکتهای سازنده) در چهار تکرار بر روی رقم لاتاتیا (که در اواخر فروردین86 کشت شده بود) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه آزمایشی و پژوهشی در شهرستان رشتخوار خراسان رضوی انجام گرفت. برای اعمال تیمارهای کودی ، بعد از اینکه م ...

در میان همه عناصر ریزمغذی ، آهن و چگونگی استفاده از آن نقش ویژه ای در تغذیه گیاهان دارد. در این پژوهش دو نوع کود آهن شامل سولفات آهن و کلات آهن ((Fe-EDTA به سه صورت اضافه نمودن به خاک، محلولپاشی روی شاخ وبرگ و تزریق به تنه در اختیار درختان سیب رقم رد دلیشز، هلو رقم انجیری و شلیل رقم مغان مبتلا به کمبود آهن قرار گر فتند. آزمایشها به طور جداگانه برای هر میوه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار و در 3 تکرار انجام شدند. در روش خاکی، 50 گرم از هر کود به طور جداگانه در نیمه ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر زمان های مختلف حذف علف های هرز و اسمو پرایمینگ بذر به همراه محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل حذف علف های هرز در سه سطح : A1، A2 وA3 به ترتیب حذف تا 2 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 4 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 6 هفته پس از سبز شدن، اسمو پرایمینگ بذر ش ...

هدف کلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر ریز مغذی ها برخواص کمی و کیفی ارقام سیب زمینی در منطقه دماوند است .این طرح در قطعه زمینی به ابعاد 20?80 متر در شهرستان دماوند از توابع استان تهران اجرا شد. با هدف بررسی تاثیر کودهای ریز مغذی بر خصوصیات کمی و کیفی دو قم سیب زمینی تحقیقی به صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. عامل اول ارقام در دو سطح (آگریا و مارفونا) و عامل دوم غلظت مجموع ریز مغذی ها روی، بر و آهن (Fe , B , Zn) سه سطح شامل صفر (شاهد) و غ ...

به منظور بررسی تاثیر تغذیه بر باروری گیاه دارویی کتان روغنی (Linum usitatissimum) آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این تحقیق علاوه بر تیمار شاهد از 150 کیلوگرم در هکتار کود کامل ماکرو، 40 کیلوگرم در هکتار سولفات روی، 300 کیلوگرم در هکتار کود گوگرد آلی گرانوله، 100 تن در هکتار کود حیوانی کاملاً پوسیده، ترکیبی از 50 کیلوگرم در هکتار کود اوره + 50 تن در هکتار کود حیوانی ک ...