عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حق رفع عیب به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده در هنگام ظهور عدم مطابقت کالای تسلیمی با آنچه در قرارداد آمده است، بحثی است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 به صراحت مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در حقوق ایران به دلیل فقدان پیشینه فقهی در این رابطه، مورد توجه قرار نگرفته است؛ چرا که خیار عیب که مربوط به بحث عدم مطابقت کالا با قرارداد است، تنها برای خریداری که با کالای معیوب مواجه شده است، حق فسخ یا مطالبه ارش را در نظر گرفته است و فقها متعرض این موضوع نشده ...

در پایان نامه حاضر که به بررسی اصول و ضوابط تفسیر قرار داد در کنوانسیون وین، راجع به بیع بین المللی کالا، اختصاص دارد، به ترتیب اولویتی که کنوانسیون برای اصول مورد بحث قایل است، از آنها بحث شده است. بدین ترتیب که علاوه بر مقدمه که در آن عناوین ((ابهام))، ((صراحت)) و ((نقش اصل حاکمیت اراده در انتخاب اصول تفسیر قرارداد در کنوانسیون وین)) مورد بحث قرار گرفته، فصل نخست به تاثیر اراده در تفسیر قراردادها بر طبق مقررات این کنوانسیون اختصاص یافته است. در فصل دوم نقش عرف را در تفسیر ق ...
نمایه ها:
ایران | 
کالا | 
بیع | 
تفسیر | 

موضوع پایان نامه حاضر اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. در بخش اول مقررات مربوط به تفسیر معاهدات در کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، آراء دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تفسیر معاهدات حقوق بشری، موضع دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اعمال شده است، توضیح داده می شود. اولین مسیله ای که در خصوص تفسیر کنو ...

در این پایان نامه به بررسی کنوانسیون 1968 وین راجع به علائم و عبور و مرور در راه ها پرداخته شده است. ...

بعد از انعقاد قرارداد بیع،اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده وپرداخت ثمن، از سوی خریدار است.در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد. بدین صورت که کالای معیوب وغیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می کند.درکنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود.ودر صورتی که این نقض اساسی باشد به موجب بند (2) ماده 46 خریدار می تواند تحت شرایطی درخواست تعویض آن را از فروشنده نموده و درصور ...

خواسته ی طرفین از انعقاد هر قراردادی از جمله عقد بیع آن است که قرارداد به طور کامل، صحیح و منطبق با تمام اوصاف و شرایط مورد توافق، اجرا گردد اما همواره به مطلوب خود دست نمی یابند و در برخی موارد کالای تسلیم شده با اوصاف و شرایطی که به هنگام قرارداد مورد توافق طرفین بوده، منطبق نیست و به عبارتی قرارداد ناقص اجرا می شود. برای مثال وقتی که یک فروشنده موضوع معامله را تسلیم می نماید اما کالا به دلیل عیب موجود کارکرد مورد نظر را ندارد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، م ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.