عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله حاضر، پژوهشی است در حوزه زبان‌شناسی که به بررسی کنش‌های گفتار موجود در ترجمه آیات جزء سی قرآن کریم بر اساس نظرات سرل(1969)و آستین(1962) می‌پردازد. این نظریه نشان می‌دهد که زبان فقط برای توصیف جهان استفاده نمی‌شود؛ بلکه برای انجام رشته‌ای از امور دیگر نیز استفاده می‌شود که می-تواند منظور مخاطب از بیان پاره‌گفتار را نشان دهد. آستین (1962) سه نوع کنش برای گفتار روزمره در نظر می‌گیرد که در هر گفته‌ای به طور همزمان اتفاق می‌افتد: کنش بیانی (locutionary)، که به گفتار گوینده ب ...

هدف از این پژوهش یافتن کنش گفتاری برای استفاده در سامانه های هوشمند پردازش متن فارسی مانند تبدیل متن به گفتار، ترجمه ماشینی، بازیابی اطلاعات، خلاصه سازی متون حساس به کنش های گفتاری می باشد. در این مقاله شش روش مختلف برای انتخاب ویژگی ها در ماشین شناسایی کنش گفتاری مورد آزمایش قرار گرفت. پنج عدد از این الگوریتم ها براساس روش یادگیری ماشین و استخراج ویژگی ها برمبنای TF-IDF و مقوله واژگانی، آموزش و تست شدند. یک روش نیز براساس ویژگی های ساختاری جملات فارسی، مورد بررسی قرار گرفت. ...

: مطالعه کنش گفتارها به عنوان یک عامل اساسی روابط درآموزش زبان تاثیر بسزایی دارد.طی سالهای گذشته مطالعات زیادی روی انواع کنش گفتارها انجام شده است اما پیشینه این تحقیق نشان می دهد که تنها یک مطالعه به بررسی کنش گفتار اتهام زنی پرداخته است. در نتیجه این تحقیق به بررسی انواع کنش گفتار اتهام زنی در روزنامه ها و مجله های فارسی و انگلیسی می پردازد.همچنین در بخش کمی شباهتها و تفاوتهای این کنش گفتار در روزنامه ها ومجله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور ...
نمایه ها:
فرهنگ | 

در تحقیق حاضر، توانایی کاربردشناختی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی از طریق بررسی میزان مودب بودن در کنش گفتارهای پوزش خواستن، درخواست کردن و امتناع کردن مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت کنندگان عبارت بودند از 30 زبان آموز که به سه آزمون تکمیل گفتمان (DCT) کنش گفتارهای مورد مطالعه پاسخ دادند. تمرکز این مطالعه روی قدرت نسبی (P) افراد بود. تعداد کل بیان های کنش های گفتار 540 عدد بود. دو سخنور بومی (از انگلستان) 387 عدد بیان، متشکل از 90 بیان پوزشی، 148 بیان درخ ...

در این تحقیق هدف اصلی بررسی کنش گفتار تصحیح کردن معلمان و زبان آموزان ایرانی در شرایط مختلف است. دو پرسشنامه ی تکمیلی بر اساس راهبردهای پیشنهادی توسطTakahashi & Beebe (1993) طراحی شده اند. در بخش اول 180 زبان آموز به سوالاتی پاسخ داده اند که مربوط به سه موقعیت متفاوت می باشند: تصحیح کردن معلم، تصحیح کردن سایر زبان آموزان و تصحیح کردن خود. در بخش دوم 180 معلم به سوالاتی در مورد تصحیح کردن زبان آموزان، همکاران و خودشان پاسخ دادند. موارد انتخاب شده توسط پاسخ دهندگان به صورت جد ...

نگارنده در پژوهش حاضر یک هدف اصلی را مدنظر قرار داده است و آن عبارت است از توصیف و تحلیل کنش ‌های گفتاری در آثاری از یدالله رویایی در شعر امروز ایران. در این راستا، پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش، چگونگی کارکرد نظریه کنش های گفتاری در شعر حجم و چگونگی پراکندگی رخداد انواع کنش‌ها در مجموعه‌های مورد بررسی می باشد.نتایج پژوهش، چنین نشان می دهد که تقسیم‌بندی‌های دوگانه و سه‌گانه، همچنین انواع کنشهای منظوری جان آستین در تمامی اشعار، قابل کشف می‌باشد و اشعار در این چهارچوب قابل تح ...

این مطالعه سعی بر آن دارد تا "کنش گفتاری اعتراض" را در انگلیسی و فارسی در موقعیت های مختلف که براساس دو متغیر "موقعیت اجتماعی" و" فاصله اجتماعی" بین مخاطبان متفاوت می‌باشند بررسی کند. علاوه بر این عملکرد زبان آموزان ایرانی به منظور پی بردن به اینکه آنها چگونه اعتراض خود را به زبان انگلیسی بیان می‌کنند را بررسی می‌کند. یک پرسشنامه به شکل‌-DCT شامل شش سوال باز به 24 دانشجوی ایرانی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز که بر اساس نمراتشان در آزمون تافل 2004 انتخاب شدند و همچ ...

تا کنون مطالعات تقابلی زیادی انجام شده است تا مفهوم انتقال کاربردی از زبان اول به زبان دوم را در ادای کنش‌گفتار امتناع روشن سازند. با این وجود، مطالعات محدودی به تحقیق این مفهوم در میان فراگیران زبان سوم پرداخته‌اند. این پژوهش سعی در ارایه‌ی پاسخی محتمل به این سوال دارد، که آیا انتقال کاربردی زبان در میان فراگیران زبان سوم از زبان اول و زبان دوم به زبان سوم رخ می‌دهد، از زبان اول به زبان دوم و سپس زبان سوم، یا از زبان اول و زبان اول (در صورتی که فراگیر بیش از یک زبان اول داشت ...

در این تحقیق میزان درک ادب در سه کنش گفتار درخواست رد درخواست و عذر خواهی توسط فارسی زبانان تک زبانه و زبان آموزان انگلیسی مقایسه شده است. همچنین هدف دیگر این تحقیق کشف رابطه بین مهارت زبانی و درک ادب در بین زبان آموزان و درک آنها از ادب در زبان فارسی وانگلیسی می باشد.سه پرسش نامه در رابطه با سه کنش گفتار به زبانهای فارسی وانگلیسی به کار گرفته شد. سه گروه در این تحقیق شرکت کردند: 100 نفر فارسی زبان تک زبانه100 نفر زبان آموز در سطح متوسطه و 100 نفر زبان آموز در سطح پیشرفته. پر ...