عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگارنده در پژوهش حاضر یک هدف اصلی را مدنظر قرار داده است و آن عبارت است از توصیف و تحلیل کنش ‌های گفتاری در آثاری از یدالله رویایی در شعر امروز ایران. در این راستا، پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش، چگونگی کارکرد نظریه کنش های گفتاری در شعر حجم و چگونگی پراکندگی رخداد انواع کنش‌ها در مجموعه‌های مورد بررسی می باشد.نتایج پژوهش، چنین نشان می دهد که تقسیم‌بندی‌های دوگانه و سه‌گانه، همچنین انواع کنشهای منظوری جان آستین در تمامی اشعار، قابل کشف می‌باشد و اشعار در این چهارچوب قابل تح ...

این تحقیق به بررسی تفاوتهای کاربرد کنش گفتاری پیشنهاد در بین سخنگویان فارسی و انگلیسی میپردازد. پیشنهاد، مانند هر کنش گفتاری دیگر، در همه زبانها اتفاق میافتد. کنش گفتاری پیشنهاد در زبانهای بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، باز هم جنبههای بیشتری از آن میبایست در زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور، از 240 سخنگوی فارسی‌زبان و 80 سخنگوی بومی انگلیسی‌زبان خواسته شد تا یک آزمون تکمیل گفتمان را تکمیل کنند. در این آزمون 12 موقعیت ارائه شده و از شرکت کنندگان خ ...

این اثربه بررسی شباهتها و تفاوتهای مشاهده شده در کنش گفتاری تعریف و تمجید در زبانهای انگلیسی و فارسی می پردازد. نمونه های زبان فارسی (دوائی 2010) و زبان انگلیسی (مینز 1983؛هلمز 1986؛ هلمز و براون 1987و غیره) هردو به صورت مشاهده ی میدانی توسط ده نفر مشاهده و ثبت شد. اطلاعات بدست آمده در فارسی، از نظر جنسیت، سن، رابطه و موقعیت اجتماعی مخاطبین، و نیز ویژگیهای زبانی به روش توصیفی تحلیل شده و با نتایج نمونه های انگلیسی مقایسه شدند. اگرچه این مقایسه ی توصیفی برای تعمیم دادن به کل ج ...

گنجاندن نمونه های اصیل کنش های کلامی و توضیح فرا منظورشناختی آن ها و ایجاد فرصت های به کارگیری آن ها در کتاب های آموزش. فراگیری توانش منظورشناختی را تسهیل می کند. مطالعات گذشته چگونگی بازنمود کنش های کلامی در کتب آموزشی را نامناسب/ناکافی را ارزیابی کرده اند. برخی مطالعات قبلی نشان داده اند که برخی کنش های کلامی اصلاَ در کتاب ها گنجانده نشده بودند یا اینکه مورد بی توجهی قرار گرفته بودند. در مطالعه حاضر چندین کتاب آموزش زبان انگلیسی را بررسی می شود تا دریابیم آیا این انتقاد د ...

همانگونه که مطالعات پیشین نشان داده است، پدیده کنش گفتار نقش بسزایی را در شکل گیری و سازماندهی شخصیت پردازی و درون مایه آثار ادبی، بویژه در حوزه نمایشنامه، ایفا می نماید. بدین ترتیب، این پدیده نقش مهمی را در ترجمه نمایشنامه نیز ایفا می نماید. یکی از دلایل اصلی انجام تحقیق حاضر، تعداد اندک تحقیقات انجام شده در این حوزه از ترجمه بوده است. از جمله اهداف اصلی تحقیق حاضر می توان به ارتقاء سطح دانش منظورشناختی و همچنین سطح توانش ترجمه مترجمان از طریق تشریح اهمیت پدیده مذکور در کیفی ...

در این تحقیق هدف اصلی بررسی کنش گفتار تصحیح کردن معلمان و زبان آموزان ایرانی در شرایط مختلف است. دو پرسشنامه ی تکمیلی بر اساس راهبردهای پیشنهادی توسطTakahashi & Beebe (1993) طراحی شده اند. در بخش اول 180 زبان آموز به سوالاتی پاسخ داده اند که مربوط به سه موقعیت متفاوت می باشند: تصحیح کردن معلم، تصحیح کردن سایر زبان آموزان و تصحیح کردن خود. در بخش دوم 180 معلم به سوالاتی در مورد تصحیح کردن زبان آموزان، همکاران و خودشان پاسخ دادند. موارد انتخاب شده توسط پاسخ دهندگان به صورت جد ...

محوریت مقاله نویسی استدلال است. علیرغم اهمیت بسزای استدلال در مقاله نویسی، هیچ تحقیق در زمینه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به بررسی چگونگی استدلال در میان ایرانیان نپرداخته است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه شیوه هایی است که ایرانیان و انگلیسی زبانان بومی به استدلال در مقالاتشان می پردازندهمچنین جنبه کیفی تحقیق بر آن است که به تحلیل بلاغتی استدلال بر اساس مدل تولمین بپردازد. لذا جهت تحقق این اهداف، 90 مقاله از مجلات معتبر انگلیسی در حوزه آموزش زبان به طور تصاد ...

در این پژوهش، بی‌ادبی در نظرات یکصد وهشتادنفر از خوانندگان رسانه های برخط بررسی شده است. رسانه به منزله یکی از فناوری های نوین و تأثیر گذار که انتقال دهنده فرهنگ ها و افکار مردماست. موضوعات اصلی رسانه ی برخط ، گفتمان و ارتباط از طریق کامپیوتر، بی‌ادبی وجهه و تهدید آن می باشد. در مقابل رسانه ی برخط، از طریق تلفیق کانالهای مختلف برای تعامل و ارتباط دوسویه بکار رفته است. درک بی‌ادبی مستلزم شناخت پدیده‌ی ادب است ، بی‌ادبی عدم توجه به وجهه و تهدید آن می باشد.بی‌ادبی به دو صورت صری ...

با توجه به اثر مثبت آموزش کاربردشناسی بر فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (کسپر و رز، 2001 ) و با توجه به این مطلب که کامپیوتر یادگیری کاربردشناسی بینازبان را تسهیل می کند (سیکس، 2013 ) تحقیق فعلی تلاش کرده که اثر دو روش آموزش متفاوت کاربردشناسی بینازبان را ارزیابی کند: آموزش از طریق کامپیوتر و آموزش با کاغذ و قلم. با این هدف چهار گروه همسان سازی شده از فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه شکل گرفتند: گروه تشریحی بازی کامپیوتری، گروه تلویحی بازی کامپیوتری، گرو ...