عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میانگین عملکرد رقم کرج -1 1045 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم کرج -29 754 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم توده محلی 928 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم کرج 1 نسبت به توده محلی 117 کیلوگرم در هکتار. ...