عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میانگین عملکرد رقم مغان 11 به میزان 511 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم مغان 18 به میزان 639 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد توده محلی به میزان 928 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم توده محلی بامغان 11 میزان 417 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم توده محلی بامغان 18 میزان 289 کیلوگرم در هکتار. ...

محاسبات آماری بیانگر ان است که رقم 11 با 2050 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه و 1072 کیلوگرم در هکتار عملکرد روغن به ترتیب 3/7 و 3/3 درصد نسبت به شاهد (رقم محلی طارم) افزایش عملکرد داشته و 22 روز نسبت به شاهد زودرس می باشد رقم توده محلی طارم با 1900 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه و 1073 کیلوگرم در هکتار عملکرد روغن به ترتیب 5/10 و 1/10 درصد نسبت به رقم کرج 29 افزایش عملکرد داشته و براساس آزمون ‏‎t‎‏ اختلاف معنی داری بین میانگین های این دو رقم وجود دارد. ...