عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایشگاه میکروب شناسی همانند سایر بخش های آزمایشگاه نقش بسیار قابل توجهی در تشخیص عوامل عفونی و در نهایت درمان بیماری های عفونی دارد؛ لذا توجه به کنترل کیفی داخلی از جمله کنترل کیفی دستگاه ها و ابزار مورد استفاده در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است . از بین وسایل مورد استفاده در بخش میکروب شناسی از جمله ، لوپ میکرب شناسی ار جمله ابزارهای مهم و اصلی بوده وارزش آن همانند پی پت درآزمایشگاه بیوشیمی و سرولوژی است ؛بدین معنی که اگر از مقدار برداشت شده توسط لوپ محاسبه دقیق به عم ...
نمایه ها:
لوپ | 

بعد از یک دهه تولید نقشه های 25000: 1 در سازمان نقشه برداری که ابتدا به صورت خطی و سپس به شکل رقومی انجام پذیرفته است، موضوع تهیه مدل ارتفاعی رقومی Digital Elevation Model-DEM با توجه به استفاده های فراوان از آن مانند تحلیل های مکانی GIS و ساخت ارتو تصویر در سنجش از دور، به شدت حس می شود. ایده تبدیل اطلاعات ارتفاعی نقشه های 25000: 1 از صورت برداری به رستری در سال 1378 مطرح و خط تولید آن در سال 1379 افتتاح شد و مسئله کنترل کیفی این نقشه ها توسط بخش نظارت و کنترل فنی مورد پیگیر ...

کمپوست یا تولید کود از زباله، به عمل تجزیه بیولوژیکی مواد آلی موجود در زباله های فسادپذیر، در شرایط هوازی وکنترل شده و تبدیل آن به مواد پایدار، مانند هوموس گفته می شود. آنالیز فیزیکی مواد زائد در شهرهای ایران، نشان داده که تولید کود آلی، بایستی در زمره مهمترین برنامه های مدیریت مواد زائد جامد، قرار گیرد .لذا با توجه به ضرورت تولید کمپوست در ایران، کنترل مراحل تولید کمپوست که شامل چهار مرحله 1- آماده سازی مواد اولیه خام ورودی، 2- فرایندتجزیه فعال، 3 - مرحله تثبیت نهایی یا بلوغ ...

کنترل کیفیت چهار نمونه سیمان پرتلند از طریق انجام آزمایشهای شیمیائی و فیزیکی به شرح زیر: 1 - آماده‌سازی نمونه‌ه‌ای سیمان 2 - ازمایشهای شیمیائی شامل اندازه‌گیری Sio2، باقیمانده نامحلول، A12o3، Fe2o3، Cao، Mgo، So3، افت سرخ شدن در 1000 C، اکسیدهای Na2o و K2o و آهک آزاد. 3 - آزمایش‌های فیزیکی شامل: 1-3 اندازه‌گیری غلظت نرمال. 2-3 اندازه‌گیری گیرش ابتدایی و نهایی. 3-3 اندازه‌گیری میزان نرمی به روش Blaine . 4-3 اندازه‌گیری میزان انبساط خمیر سیمان به روش اتوکلاو. 5-3 ساخت نمونه‌های ...

کنترل کیفیت سه نمونه سیمان پرتلند از طریق انجام آزمایشهای شیمیائی و فیزیکی به شرح زیر: 1 - آماده‌سازی نمونه‌های سیمان. 2 - آزمایشهای شیمیادی شامل: اندازه‌گیری SiO2، باقیمانده نامحلول، Al2O3، Fe2O3، Cao، Mgo، So3، افت سرخ شدن در 1000 C، اکسیدهای Na2O و K2o و آهک آزاد. 3 - آزمایش‌های فیزیکی شامل: 1-3 اندازه‌گیری غلظت نرمال. 2-3 اندازه‌گیری گیرش ابتدایی و نهایی. 3-3 اندازه‌گیری میزان نرمی به روش Blaine . 4-3 اندازه‌گیری میزان انبساط خمیر سیمان به روش اتوکلاو. 5-3 ساخت نمونه‌های ...
 
ضرورت تدوین دستورالعمل کنترل کیفیت برای بازرسی آماری که با تیراژ بالا خریداری می‌شوند، دلیل وجودی تهیه دستورالعملی است که کیفیت قطعات پرمصرف را به صورت مناسب کنترل کند. در نتیجه محموله‌هایی که به صورت آماری ارسال می‌شوند به طریقی مناسب کنترل و ارزشیابی خواهند شد. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جذب | 
رطوبت |