عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه که مشتمل بر نه فصل می‌باشد، در بخش اول هدف تولید منحنی‌های شکنندگی سد قوسی دز، در سه سطح عملکردی بهره برداری، کنترل خرابی و جلوگیری از فروریزش است. سپس در بخش دوم با توسعه منحنی های شکنندگی و اثر تغییر سرعت انتشار زلزله در تحلیل‌ها، برای نخستین بار ابزاری جدید به نام رویه های شکنندگی جهت ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه‌ها، ارائه شده است. از جمله دست آورد‌های نوگرایانه این مجموعه می‌توان به تولید منحنی های شکنندگی برای سازه سد، بر اساس معیاری مناسب که همان ت ...

پی - شمع یک سازه مرکب ژئوتکنیکی است که شامل اجزاء شمع، کلاهک و خاک زیرین می باشد. استفاده از پی – شمع می تواند باعث کاهش نشست‌های تفاضلی، کلی و افزایش ظرفیت باربری شالوده گردد. در این مقاله با استفاده از روش عددی تفاضلات متناهی و بهره گیری از نرم افزار دو بعدی FLAC 5.0 به بررسی اثر تغییرپذیری فضائی مقاومت برشی و سختی زهکشی نشده نهشته های طبیعی بر سهم باربری هریک از مولفه های کلاهک و شمع پرداخته شده است. به این منظور، با اتخاذ توزیع آماری نرمال برای مقاومت برشی زهکشی نشده در د ...

امروزه تهیه و بهنگام‌رسانی نقشه‌های پوششی تبدیل به یک واقعیت اجرایی شده است. بدین منظور می‌توان از قابلیت‌های سنجنده‌های ماهواره‌ای نوری و راداری با حد تفکیک بالا در این راستا بهره برد. با پیشرفت سنجنده‌های ماهواره‌ای نوری تا حدتفکیک 5/0 متر، امکان استفاده از این سنجنده‌ها در راستای تهیه نقشه‌های پوششی بزرگ مقیاس فراهم شده است. از سوی دیگر، در چند سال اخیر با ظهور سنجنده‌های راداری تا حد تفکیک آزیموت 1 متر انگیزه‌ی بکارگیری این سنجنده‌ها را در فرآیند تهیه نقشه‌های پوششی بزرگ ...