عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 118

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بیشتر مطالعات مربوط به رقابت علف های هرز با گیاهان زراعی، سعی بر تعیین اثرات علف های هرز روی عملکرد گیاه زراعی می باشد. بر همین اساس منطقه حناء در شهرستان سمیرم با تولیدی سالانه بیش از 150 هزار تن غده چغندرقند جز عمده منطقه تولیدی استان اصفهان می باشد. یکی از عوامل محدود کننده تولید محصول در این منطقه، علف های هرز می باشد که با کاهش عملکرد اهمیت خود را نشان می دهد. همچنین مصرف بی رویه کودهای نیتروژنه باعث افزایش قدرت رقابتی علف های هرز با گیاه زراعی و مصرف لوکس در علف های ...

یکی از روشهای سیستم مدیریت تلفیقی علفهای هرز، تعیین دوره ی بحرانی کنترل علفهای هرز است. به این منظور جهت تعیین دوره‌ی بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در ذرت دانه‌ای، آزمایشی در سال زراعی 1387، در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش در 2 سری بودند که سری اول شامل تیمارهای رقابت علف‌های‌هرز با ذرت تا مراحل فنولوژیکی 3 برگی، 6 برگی، 9 برگی، 12 برگی، تاسل‌دهی و شاهد رقابت تمام فصل و سری دوم شام ...

دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز، دوره‌ای در چرخه رشد محصول می‌باشد که باید جهت جلوگیری از کاهش عملکرد در این دوره، علف‌های‌هرز کنترل شوند. به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در عدس، آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی90-91 در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و ده تیمار در ایستگاه تحقیقاتیدانشگاه محقق اردبیلی به اجرا درآمد. تیمارها شامل دوره آلودگی به علف‌های‌هرز در 15، 30، 45 و 60 روز پس از سبزشدن عدس و دروه عاری از علف‌هرز در 15، 30، 45 و 60 روز پس از سبزشدن ع ...

حضور علف های هرز در مزرعه و رقابت آن با گیاه زراعی از عوامل اصلی کاهش کیفیت و کمیت محصول محسوب می‏شود. پرایمینگ بذور قبل از کاشت باعث بهبود استقرار و سرعت جوانه زنی و افزایش رقابت با علف هرز می شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر علف کشهای پیش رویشی آلاکلر (3/5 و 5 لیتر درهکتار)، تریفلورالین (1/5 و 2/5 لیتر در هکتار) و دو علف کش پس رویشی بنتازون (0/75 و 1 لیتر در هکتار) وهالوکسی فوپ( 2و 3 لیتر در هکتار) و تلفیق آن ها، تحت پیش تیمار هیدروپرایمینگ، بر کنترل علف های هرز و اجزای ...

به منظور بررسی کشت مخلوط سیاهدانه و شنبلیله، بر رشد و عملکرد این دو گیاه در شرایط کنترل علف‌هرز و عدم کنترل علف‌هرز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان در سال 1394 اجرا گردید. در این آزمایش دو نوع تک‌کشتی (کشت خالص سیاهدانه و کشت خالص شنبلیله) و سه الگوی کاشت (25 درصد سیاهدانه و 75 درصد شنبلیله، 50 درصد سیاهدانه و 50 درصد شنبلیله، 75 درصد سیاهدانه و 25 درصد شنبلیله) به عنوان عامل اول و دو نوع م ...

از آنجائی‌که تا کنون علف‌کش اختصاصی برای محصول زعفران معرفی نگردیده است، لذا اساس کنترل شیمیایی علف‌های هرز مزارع زعفران، استفاده از علف‌کش‌هایی با مصرف مشابه در سایر محصولات می‌باشد. از طرف دیگر در سالهای اخیر کشاورزان از کودهای مایع ریزمغذی جهت تقویت بنه زعفران و گلدهی بیشتر استفاده می‌کنند، و برای کاهش هزینه ها این کود ها را همراه علف‌کش در مزرعه پاشیده می شود. لذا در این تحقیق علاوه بر بررسی کارآیی سه نوع علف‌کش از خانواده ACCaes ، بنام علف‌کشهای هالوکسی‌فوپ- آر- متیل (گا ...

به منظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‌‌های‌هرز دو گیاه شنبلیله و انیسون در شرایط کشت مخلوط، آزمایشی در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه یاسوج در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و ده تیمار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 1- کشت خالص شنبلیله، 2- کشت خالص انیسون، 3- کشت مخلوط تک ردیفی، 4- کشت مخلوط دو ردیفی، 5- کشت مخلوط سه ردیفی شنبلیله و انیسون بدون کنترل علف‌هرز و همان تیمارها با کنترل علف‌هرز بودند. نتایج نشان داد که صفاتی نظی ...

دز توصیه شده علفکش معمولا به میزانی است که بتواند کنترل علف های هرز را در شرایط مختلف اقلیمی و خاک را تضمین کند به همین خاطر، بسیار اتفاق می افتد که دز توصیه شده که از طرف شرکت تولید کننده علفکش بیش از مقدار مورد نیاز باشد. یکی از روش‌های که بتوان مصرف علفکش ها را تعدیل داد و خطرات زیست محیطی و اقتصادی آن را به حداقل رساند تلفیق علفکش ها با روش های زراعی است. به همین منظور اثر دز های کاهش یافته علف کش ایمازاتاپیر در بستر کاشت کهنه در مزرعه لوبیا در سال زراعی 1390 در مزرعه تح ...

در بسیاری از کشورها کشاورزان با فشار رو به افزایش برای بهینه سازی مصرف آفتکشها مواجه هستند. نگرانیهای عمومی راجع به اثرات احتمالی آفتکشها بر سلامت انسان و محیط زیست و افزایش هزینه توسعه و ثبت علفکش های جدید و تصمیمهای سیاسی به منظور کاهش یارانهها و حرکت بسوی قیمت های جهانی از جمله دلایل این امر است. به منظور بررسی تاثیر مزوسولفورون+ یدوسولفورون و کلودینافوپ – پروپارژیل و اختلاط آنها بصورت خالص و با استفاده از مویانهای سیتووت و فریگیت، سه آزمایش گلخانه ای واکنش به مقدار علفکش ...