عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق، تاثیر مقدار پرکننده و سازگارکننده بر ویژگی‌های مکانیکی چندسازه‌های پلی‌پروپیلنی پرشده توسط آرد حاصل از ساقه برنج در مرحله خشک و 3 مرحله رطوبت‌دهی متناوب مورد مطالعه قرار گرفت. تخته‌های چندسازه با چگالی اسمی g/cm31 و ابعاد اسمی cm1×15×25 در مجموع شامل 6 تیمار از پلی‌پروپیلن و آرد ساقه برنج با نسبت‌های وزنی 45، 60 ، 75 درصد آرد ساقه برنج ساخته شدند. در 3 تیمار از مالئیک انیدرید پلی‌پروپیلن به میزان 2 درصد وزنی به عنوان سازگارکننده استفاده گردید. اندازه ذرات در حد ...

غالباًطراحی و برنامه‌ریزی آبیاری قطره‌ای بدون آگاهی کافی از توزیع رطوبت در خاک انجام می‌گیرد که در نتیجه به طراحی وبرنامه‌ریزی صحیح ختم نمی‌شود. فاصله بین خروجی‌ها روی لوله آبده و فاصله لوله‌های آبده از یکدیگر بایستی براساس قطر خاک مرطوب شده توسط گسیلنده‌ها تعیین شوند. مدت آبیاری نیز بستگی به سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در محدوده توسعه ریشه گیاه دارد. لذا در یک طرح آبیاری قطره‌ای تعداد خروجی، شدت جریان و مدت آبیاری بایستی طوری در نظرگرفته شود که حجم خاک مرطوب شده تا حدممکن به حجم ...

کپسوله کردن، به کار بردن یک ماده غیر واکنش دهنده به دور OLED است که از نفوذ اکسیژن محیط و رطوبت جلوگیری می‌کند. در مواجهه با اکسیژن محیط و رطوبت طول عمر مفید دستگاه کاهش می‌یابد. برای یک ابزار کپسوله شده که به صورت تجاری قابل استفاده باشد، باید نرخ نفوذ بخارآب و نرخ انتقال اکسیژن به داخل ابزار به ترتیب کمتر و باشد. توسعه تکنولوژی کپسوله کردن عامل مهمی در بهبود طول عمر و قابلیت عملکرد ابزار‌های الکتریکی آلی می‌باشد. تعدادی از روش‌های کپسوله کردن که برای فیلم‌های نازک استفاد ...

زیان رطوبتی، یکی از چالش های اساسی در روسازی های آسفالتی گرم (HMA)در مناطق سردسیر است. حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی و به طور خاص پدیده ی عریان شدگی از جدی ترین این چالش هاست. عریان شدگی مصالح سنگی از قیر، بر اثر از میان رفتن چسبندگی بین سنگدانه ها و قیر ایجاد می شود. این پدیده عمدتاً تحت اثر آب، رطوبت و تغییرات دمای روسازی بوجود آمده و با ترافیک تشدید می گردد. جهت جلوگیری از این پدیده از افزودنی های جامد یا مایع ضدعریان شدگی استفاده می شود.آهک هیدراته به عنوان یک افزودنی م ...

جریانهای چگالشی درون نازلها و پره‌های ثابت توربین بخار همواره موضوع بسیاری از پژوهشها بوده است. در این قبیل جریانها وجود فاز مایع در جریان بخار، ماهیت جریان را تغییر می دهد. عمده این تغییرات در اثر وقوع چهار پدیده اصلی جوانه‌زایی، رشد قطرات، انعقاد قطرات و شکست قطرات می باشد. تاکنون در مطالعات جریان چگالشی فقط پدیده های جوانه‌زایی و رشد قطرات مورد بررسی قرار گرفته اند که در این مطالعات تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای بین مقادیر محاسباتی شعاع قطرات با داده‌های تجربی گزارش شده است. در ...