عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه منبع کنترل (درونی-بیرونی) در بین گروه از دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران می‌باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه منبع کنترل ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر متغیرهای (کنترل درونی-گرایش افراد ثروتمند و شانس) می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق عبارت از 220 نفر از دانشجویان (110 نفر غیرورزشکار و 110 نفر ورزشکار) دانشگاه تربیت معلم تهران که براساس سابقه ورزشی در یکی از رشته‌های ورزشی بصورت تصادفی گروهی برگزیده شدند. در این تح ...

مقدمه : سوء مصرف مواد عوارض فردی، اجتماعی و خانوادگی فراوانی به‌دنبال دارد. هر چند از دید جامعه به‌طور اولیه مصرف مواد مشکل اخلاقی و قانونی به شمار می آید، اما با توجه به ایجاد مشکلات مختلف برای مصرف کننده یک موضوع مهم در زمینه روانپزشکی نیز می باشد . ریسک فاکتورهای اعتیاد شامل دو گروه عوامل خارجی و عوامل داخلی است . این مطالعه با هدف بررسی وضعیت منابع کنترل درونی در معتادین طراحی شده است. روش کار : این مطالعه توصیفی – مقطعی بر روی معتادین بستری شده در بیمارستان دکتر بهشتی ز ...

موضوع مطرح شده در این پژوهش ، بررسی رابطه بین متغیر"حمایت اجتماعی" و "سازگاری" و همچنین رابطه بین متغیر "منبع کنترل درونی" با "سازگاری" می‌باشد. بدنبال این موضوع دو فرض مطرح شد یکی این که: بین میزان "حمایت اجتماعی" و "سازگاری" رابطه وجود دارد و فرض دوم این که: بین "منبع کنترل درونی" با "سازگاری" رابطه وجود دارد. برای بررسی دو فرض تحقیق مطرح شده از روش تحقیق همبستگی یا همخوانی استفاده شد که بدنبال آن چند دسته اطلاعات از یک گروه بدست آمد. جامعه مورد نظر، کلیه دانشجویان شاغل به ...

اهداف کلی این تحقیق عبارت است از: -1 بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر دانشکده علوم که منبع کنترل درونی دارند با دانشجویان پسری که منبع کنترل برونی دارند. -2 استفاده نظری از یافته‌های این تحقیق در روان‌شناسی شخصیت و استفاده علمی از آن در روان‌شناسی بالینی و مشاوره. ...