عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر تولید برق با استفاده از انرژی باد به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مدل‌های مختلفی برای این منابع نوظهور انرژی الکتریکی توسعه یافته اند. مدل‌های دینامیکی بسیار دقیق برای مزارع بادی نقش مهمی در اعتبار نتایج شبیه سازی اثرات متقابل آن‌ها با شبکه و درنتیجه قابلیت اطمینان شبکه دارند. ارائه مدلی بسیاردقیق، که به سادگی بتوان برای مطالعات مختلف آنرا تغییر داد تا با کمترین زمان و بیشترین دقت موردنیاز، به شبیه سازی رفتار توربین بادی بپردازد، ضروری است. بنا براین هدف از ا ...