عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مطالعه حاضر بررسی کنترل توجه و نشخوار فکری در افراد مبتلا به وسواس فکری عملی با افراد عادی، بررسی رابطه بین کنترل توجه و نشخوار فکری و همچنین بررسی رابطه بین این دو متغیر با شدت علائم وسواسی بود. روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای وهمبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه بیماران دچار اختلال وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی شهر تهران بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 بیمار مبتلا به وسواس فکری- عملی و 30 نفر از افراد فاقد اختلال روانشناختی بودند ک ...

پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است. مطالعه اول، سوگیری توجه نسبت به جلوه‌های تهدیدکننده اجتماعی را در مبتلایان به اضطراب اجتماعی (میانگین سن = 21/90 و انحراف استاندارد = 1/90) (30=N) و بهنجار (میانگین سن = 21/30 و انحراف استاندارد = 2/10) (30=N) توسط آزمون سنجش سوگیری توجه نسبت به جلوه های هیجانی، مقایسه کرد. نتایج نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، مبتلایان به اضطراب اجتماعی در سه شکل سوگیری توجه که شامل: (الف) تسهیل توجه به تهدید، (ب) اجتناب توجه، (ج) تاخیر در رهاسازی توجه به محر ...

اختلال وسواسی-جبری و اضطراب اجتماعی از جمله اختلالات شایعی هستند که با شناخت‌های منفی تکرار شونده مشخص می‌شوند. برخی پژوهش‌ها سعی دارند که این شناخت‌های منفی تکرار شونده را از طریق مکانیزم‌های زیربنایی مثل سیستم پردازش اطلاعات تبیین کنند. به دلیل این که کنترل توجه از مولفه‌های بسیار مهم سیستم پردازش اطلاعات است برخی نظریات بیان می‌کنند که نقص در کنترل توجه، افراد را در برابر وقوع این افکار تکرارشونده منفی آسیب‌پذیرتر می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کنترل توجه و افکار تکرا ...

مشخص شده است که شناخت های ضمنی، به ویژه تورش توجه نسبت به محرک مربوط به مواد، نقش مهمی در حفظ، پیشرفت و عود رفتار سوء مصرف مواد بازی می کند. مطالعه اول، روایی آزمون استروپ مواد را بر روی نمونه ای از سوء مصرف کنندگان مواد تحت درمان (53= N) و افراد عادی (71= N) تعیین کرد. مطالعه دوم، امکان پذیری پرورش توجه با برنامه آمورش کنترل توجه نسبت به مواد را بر روی نمونه ای از سوء مصرف کنندگان تحت درمان (48= N) که به شیوه تصادفی به دو گروه تقسیم شدند، بررسی کرد. گروه آزمایش، سه جلسه آ ...

اختلال وسواس فکری عملی یکی از اختلالات روانی است که معمولاً دوره مزمنی دارد، مگر اینکه مورد درمان قرار بگیرد. مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که عوامل شناختی، بخصوص سوگیری توجه به اطلاعات تهدید کننده، نقشی اساسی در بروز و تداوم OCD ایفا می‌کند. پژوهش حاضر شامل سه مطالعه بود که در مطالعه اول رابطه بین اضطراب، افسردگی و وسواس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه اول نشان داد که افزایش در وسواس افزایش در میزان افسردگی را فرای اثر اضطراب پیش‌بینی می‌کند. در مطالعه دوم، رابطه سوگیری توجه ...

اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان رایج‌ترین اختلال اضطرابی و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی و اختلالی با اهمیت در زمینه بهداشت همگانی می‌تواند تاثیر عمیقی بر زندگی شخص داشته باشد. در دو دهه اخیر افزایش چشم‌گیری در پژوهش-های بالینی، به خصوص با جهت‌گیری شناختی، با هدف بررسی مکانیزم‌های زیربنایی اضطراب اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش حاضر شامل سه مطالعه است. مطالعه اول، نقش نشخوار فکری را در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی (134=N) بررسی کرد؛ نتایج نشان داد که زنان از مردان نمرات نشخوار فکری بی ...

مقدمه: اضطراب اجتماعی، به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی در نظر گرفته می شود که با نقص هایی در عاطفه مثبت و منفی رابطه دارد. علاوه بر آن، هیچ مطالعه ای به نقش میانجی متغیرهایی چون کنترل توجه و توجه متمرکز بر خود در رابطه میان عاطفه مثبت و منفی و شدت علائم اضطراب اجتماعی نپرداخته است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر 1) روشن ساختن رابطه میان عاطفه مثبت و منفی و علائم اضطراب اجتماعی و 2) بررسی نقش میانجی کنترل توجه و توجه متمرکز بر خود در رابطه میان عاطفه مثبت و منفی و علائم ...

این پژوهش بر پایه فرضیه کنترل توجه آیزنگ و همکاران (2007) می‌باشد. مهمترین فرضیه در نظریه‌ی کنترل توجه، تأثیر اضطراب بر فرآیندهای توجه است که منجر به درک برخی از اثرات اضطراب بر عملکرد شناختی می‌شود. هدف از این پژوهش مطالعه مقایسه‌ای کنش‌های اجرایی حافظه فعال با توجه به تفاوت‌های فردی در اضطراب صفت می‌باشد. در این تحقیق با بهره‌گیری از نظریه کارایی و پردازش آیزنگ و کالو (1992) که به تمایز کارایی از عملکرد می‌پردازد، به مطالعه تفاوت کارایی پردازش عامل اجرایی مرکزی از حافظه فعا ...

در این پژوهش هدف، مدلسازی توجه و به کارگیری آن در یادگیری حرکت یک ربات در یک مسیر مشخص می باشد که این رویکرد نهایتا منجر به متغیر شدن زمان نمونه برداری (Sample Time) خواهد شد. از میان بستر های گوناگون، ایده کنترل توجه (Attention Control) یک عامل هوشمند برگزیده شده است که در قالب یک مسئله یادگیری تقویتی(Reinforcement Learning) در فضای پیوسته با به کارگیری الگوریتم یادگیری بیزی مطرح می شود. چالش اصلی عامل در طی این یادگیری تصمیم سازی بهینه با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی و پ ...