عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 310

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به اهمیت بیماری مالاریا در نوار جنوبی و جنوب شرقی کشور و ازطرف دیگر مقاومت انگل به دارو،وهمچنین بی اثر شدن حربه کنترل شیمیائی بخاطر مقاومت آنوفل به حشره کش‌ها،مبارزه بیولوژیکی ازاهمیت خاصی برخوردار است .سازمان ریشه کنی مالاریا تاکنون فقط با استفاده ازماهی گامبوزیا جهت مبارزه بیولوژیکی اقدام نموده واخیرا هم دانشکده بهداشت در کازرون و بوشهر اقدام به مبارزه بیولوژیک با استفاده از باسیلوس تورن ژین سیس نموده است .امید فراوان وجود داردکه اجرای طرح بیولوژیک با استفاده از قارچ ...

هدف از اجرای این طرح کنترل بیولوژیکی توسط B.T. بر روی توتون کوکر 347 است. روش اجرا این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و تیمارهای زیر اجرا شد: 1-دو کیلوگرم B.T. محصول داخلی 2-سه کیلوگرم B.T. محصول داخلی 3-چهار کیلوگرم B.T. محصول داخلی 4-آمبوش 5/0 در هزار 5-شاهد بدون محلول پاشی (توضیح اینکه تیمار آمبوش یکبار و تیمار باسیل 5 بار به مدت 5 هفته توسط سمپاش پشتی سمپاشی شد.) نتیجه آماربرداری حاکی از برابری تأثیر آمبوش و باسیل 4 کیلوگرم در هکتار است؛ اما در کل به ع ...

در این طرح کنترل کرم جوانه‌خوار توتون Heliothis Virescens با استفاده از ماده بیولوژیک باسیلوس تورنژینیس با سه دز 1، 1/5 و 2 کیلوگرم در هکتار به همراه یک تیمار آمبوش و همچنین یک تیمار شاهد بصورت بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ...

یکی از اهداف مهم برنامه اصلی تحقیقات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی احیا جنگلهاست که در این راستا تولید نهالهای سالم و شاداب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . از طرفی استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل بیماریهای گیاهی علاوه بر اثرات زیست محیطی، هزینه‌های زیادی در بر دارد. بنابراین کنترل پاتوژنهای عامل مرگ نهالها در نهالستانها بوسیله عوامل بیولوژیک توسط گونه‌های آنتاگونیست از جمله اقدامات اساسی برای حذف مواد شیمیایی در این زمینه بوده و تلاشی در جهت تقویت تحقیقات است . ...

یکی از اهداف مهم برنامه‌های اصلی تحقیقات ملی کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، احیا جنگلهاست که در این راستا تولید نهالهای سالم و شاداب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . از طرفی استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل بیماریهای گیاهی علاوه بر اثرات زیست‌محیطی، هزینه‌های ارزی نیز بر منابع ملی کشور تحمیل می‌کند. بنابراین کنترل پاتوژنهای عامل مرگ نهالها در نهالستانها بوسیله عوامل بیولوژیک از جمله اقدامات اساسی برای حذف مواد شیمیایی در این زمینه بوده و تلاشی در جهت تقویت برنامه‌های تحق ...

سیب زمینی با تولید حدود 300 میلیون تن در سال، چهارمین محصول مهم غذایی در جهان است. این گیاه در معرض بیماری‌های قارچی، باکتریایی، ویروسی و مایکوپلاسمایی زیادی است که به آن خسارت وارد می کنند. بیماری پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی ناشی از Ralstonia solanacearum یکی از مهمترین بیماری‌های این محصول است که از مناطق مختلف ایران گزارش شده است. بر اساس گزارش‌های موجود این بیماری در ایران توسط نژاد 3 ( بیووار 2) باکتری ایجاد می‌شود. عامل بیماری با غده‌های آلوده بذری انتقال یافته و پس از ...

نقش قارچ‌ها در کنترل نماتدهای انگل گیاهی به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته‌ است. در این پژوهش، اثر آنتاگونیستی قارچ‌هایPaecilomyces lilacinus و Isaria farinosa روی نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مورد بررسی واقع شد. با استفاده از نقوش کوتیکولی انتهای بدن ماده، مشخصات جوان سن دوم (J2) و استفاده از آغازگرهای اختصاصی، نماتد مورد شناسایی قرار گرفت. جدایه‌های قارچی هم با استفاده از مشخصات مرفولوژیک و آغازگرهای اختصاصی شناسایی شدند. در مطالعات ...

این طرح برای اولین بار در شرکت دخانیات به اجرا درآمده است . در این طرح از قارچ ساپروفیت تریکودرما با نام تجاری تریکودرمین B استفاده گردید. این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار در خزانه و با 6 تیمار و چهار تکرار در مزرعه انجام گرفته است . تیمارها در خزانه شامل: -1 تیماره شاهد (روش معمول). -2 تیمار خاک و کود حیوانی خزانه با قارچ TrB +روش معمول. -3 تیمار خاک و کود حیوانی خزانه با TrB. در مزرعه هر یک از تیمارهای بالا به دو تیمار تبدیل شدند. به این معنا که نش ...

بمنظور بررسی اثر ماده بیولوژیک تریکودرمین بی که براساس قارچ آنتاگونیست تریکودرماهارزیانوم تهیه شده است آزمایشی با چهار تیمار 4 تکرار در طرح بلوکهای کامل تصادفی در خزانه توتون انجام شد. تیمارها عبارتند از: 50، 75 و 100 گرم از این ماده در متر مربع و تیمار شاهد. این ماده یک هفته قبل از بذرپاشی با خاک مخلوط شد. از آن روی رشد نشا و جلوگیری از بروز بیماریهای قارچی ریشه و طوقه بررسی شد. نتیجه عبارت از این است که با وجود برتری جزیی وزن تر نشا تیمارهای تریکودرمین اعداد روند مشخصی را ...