عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کنترل ناقلین بیماریهای ویروسی سیب زمینی از اهمیت خاصی در کاهش این بیماریها و اپیدمی آنها دارد . در سالهای اخیربدلیل شرایط آب و هوائی کشور، جمعیت حشرات ناقل بیماریهای ویروسی مهم سیب زمینی در اوایل فصل افزایش یافته و منجربه وقوع آلودگیهای اولیه در حد وسیع می شود . از اینرو در این طرح تاثیر غده های سیب زمینی بذری بوسیله حشره کش های جذبی از ریشه و غده درکاهش جمیع ناقلین در ابتداء فصل، مورد ارزیابی قرار می گیرد . در حشره کش جدید جذبی در ریشه شامل گاچو و کروزر و نیز حشره کش لاروتین ...

در محیط کشت‌های CMA و 24 MA تیمار سم مرد آزمایش (8 نوع سم و هر یک با سه غلظت ) مانع رشد رویشی قارچ عامل بیماری گردیدند و به علاوه پاشش سم مورد آزمایش بر روی روئیده قارچ فاقد آسروول در 2 محیط CMA و MA ممانعت کامل از آسروول‌دهی آنها بعمل آورد. (حرارت انکوباسیون 20 و 25 درجع سانتیگراد و نوع سموم مصرفی بر دو اکسی کلرور مس ، زینب ، ددین، مانب ، کربوکسین تیرام و کابندازیم بوده است ). هیچگونه اختلاف آماری معنی‌داری بین تیمارهای سم اعمال شده در دو منطقه فشند و هشتگرد در مورد منطقه ال ...

بیماری شانکر باکتریائی گوجه‌فرنگی برای اولین بار در کشور در سال 1367 از مزارع گوجه‌فرنگی ارومیه گزارش گردید. در این تحقیق تاثیر چند ترکیب شیمیائی از جمله اسیدها و سموم قارچکش در ضدعفونی بذر گوجه‌فرنگی با محاسبه جمعیت باکتری عامل بیماری در بذر و وضعیت بیماری در مزرعه در راستای کنترل بیماری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح به روش آماری با استفاده از بلوکهای کامل تصادفی در 7 تیمار + شاهد و 4 تکرار انجام خواهد شد. خلاصه فعالیتهای انجام شده در سالجاری طبق برنامه زمان‌بندی شده طرح مصوب ...

در این تحقیق شناسایی فرمهای رایج بیماری در مناطق آلوده کشور و تعیین دامنه میزبانی باکتری عامل، اقدام به اعمال روشهای مختلف کنترل تلفیقی بیماری شامل ریشه‌کنی کانونهای آلودگی، مبارزه شیمیایی، فیزیکی و بهداشتی خواهد شد و روشهای مورد عمل از نظر کارایی و میزان اثر در کنترل بیماری مقایسه می‌گردند. ...

در سال 1380 اثرات دو حشره کش سیستمیک جدید گاچو Gaucho و Cruiser، به روش ضدعفونی بذر در کنترل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند یا کرلی تاپ در دو مزرعه آزمایشی واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، زرقان و منطقه شش ده فسا که یکی از کانونهای مهم آلودگی این بیماری می باشد، با استفاده از طرحهای آماری بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات نشان می دهد که این حشره کشها تا بیش از یک ماه پس از مصرف به خوبی بیماری را کنترل می نمایند. تجزیه و تحلیل آماری تأثیر سموم روی مراحل بعدی ...

هدف اصلی این طرح بررسی تاثیر پتاسیم و ریزمغذی‌ها بر روی کنترل بیماری آتشک گلابی بود. در شرایط بهینه آبیاری به روش قطره‌ای انجام شد. برای این منظور چهار تیمار کودی: عدم مصرف پتاسیم و ریزمغذی (شاهد)، مصرف یک کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به هر درخت (K)، مصرف عناصر ریزمغذی (Mic)، مصرف توام پتاسیم و ریزمغذی‌ها (K+Mic) در هشت تکرار در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در نظرگرفته شد که تیمارهای موردنظر همراه با کود حیوانی، گوگرد و اوره در دو عدد چالکود در اوایل بهار اعمال گردید. سپس ...

در سال اول اجرای طرح به دلیل مساعد نبودن شرایط جوی برای بروز بیماری و توسعه آن، بیماری در حد قابل قبولی ظاهر نشد و پس از اعمال تیمارهای طرح، نتایج یکساله نشان داد که اختلاف اری بین تیمارها هم از نظر عملکرد دانه و هم وزن هزار دانه وجود ندارد سال دوم اجرای طرح فوق هم اکنون در حال انجام است و اولین مرحله تلقیح با بقایای آلوده گندم که از سال قبل جمع آوری شده اند صورت گرفته و دومین مرحله تلقیح بوسیله سوسپانسیون اسپور قارچ انجام خواهد شد. ...

مناسب‌ترین روش کنترول بیماری سل در کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط خاص این کشورها هنوز جای بحث دارد. در این مطالعه عملگرد مرکز مبارزه با سل در مدع 2 سال با عملکرد بعد از ادغام بیماری سل در شکبه‌های بهداشتی، درمانی و در مناطق روستایی شبستر مقایسه گردید. در سالهای 68 و 69 مرکز مبارزه با سل شبستر موفق به شناسایی 4 بیمار مبتلا به سل ریوی گردید در حالیکه در 2 سال بعدی در همان منطقه 16 بیمار مبتلا به سل ریه اسمیر مثبت توسط کارگزاران خانه‌های بهداشتی شناسایی شد. از نظر سنجش آگ ...

یکی از کانونهای آندمیک کالا آزار مدیترانه ای در ایران کانون مشکین شهر است که در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی کشور قرار دارد و به ویژه در ناحیه غربی شهرستان مشکین شهر از آندمیسیته بالاتری برخوردار است. حتی در سالهای اخیر مشخص گردید که وقوع بیماری اپیدمیک پیش می رود به همین دلیل و به منظور مهار بیماری از ابتدای سال 1370 طرح تجربی کنترل کالا آزار در این منطقه توسط انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری اداره مبارزه با بیماریها و سازمان منطقه ای بهداری ...