عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید ارقام مقاوم به بیماری‌ها، یکی از روش‌های زیست محیطی برای تولید پایدار و کنترل بیماری‌های گیاهی است. لازمه این کار شناسایی ژن‌های مقاومت و انتقال آن به ژنوتیپ‌-های مطلوب می‌باشد. به منظور جداسازی و توالی‌یابی آنالوگ‌های ژن‌های مقاومت به بیماری در جو، از 11 ترکیب آغازگرهای دژنره در شش رقم زراعی دایتون‌رانی، ماکویی، آبیدر، قره‌آرپا، سهند1 و URB81-3 و سه گونه وحشی Hordeum marinum، H. spontaneum و H. bulbosum استفاده شد که شش ترکیب آغازگر قطعاتی را در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی ادراک از بیماری، افسردگی، شیوه‌های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی ادراک‌شده به عنوان متغیرهای پیش‌بین پیروی از درمان و کیفیت زندگی بیماران همودیالیز شهر اصفهان اجرا گردید. نمونه شامل 200 بیمار کلیوی مرحله انتهایی تحت درمان همودیالیز شهر اصفهان بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم مختصر شده پرسشنامه ادراک از بیماری (Brief-IPQ)، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS)، پرسشنامه شیوه‌های مقابله با اس ...

کنترل ناقلین بیماریهای ویروسی سیب زمینی از اهمیت خاصی در کاهش این بیماریها و اپیدمی آنها دارد . در سالهای اخیربدلیل شرایط آب و هوائی کشور، جمعیت حشرات ناقل بیماریهای ویروسی مهم سیب زمینی در اوایل فصل افزایش یافته و منجربه وقوع آلودگیهای اولیه در حد وسیع می شود . از اینرو در این طرح تاثیر غده های سیب زمینی بذری بوسیله حشره کش های جذبی از ریشه و غده درکاهش جمیع ناقلین در ابتداء فصل، مورد ارزیابی قرار می گیرد . در حشره کش جدید جذبی در ریشه شامل گاچو و کروزر و نیز حشره کش لاروتین ...

بیماری شانکر باکتریایی خسارت های گسترده ای را متوجه باغداران پرورش دهنده درختان میوه هسته دار نموده است و در حال حاضر مهمترین بیماری این درختان در استان کرمانشاه به شمار می رود. برای انجام این تحقیق ابتدا دو باغ از درختان میوه هسته دار در دو نمطقه صحنه و جوانرود یه دلیل شدت آلودگی این دو منطقه به بیماری در نظر گرفته می شود. نیمی از درختان میوه موجود در باغ تحت هرس و نیمی دیگر بدون هرس باقی می مانند. 12 تیمار با استفاده از دو ترکیب باکتری کش محلول بردو و اکسی کلرور مس در قالب ...

در محیط کشت‌های CMA و 24 MA تیمار سم مرد آزمایش (8 نوع سم و هر یک با سه غلظت ) مانع رشد رویشی قارچ عامل بیماری گردیدند و به علاوه پاشش سم مورد آزمایش بر روی روئیده قارچ فاقد آسروول در 2 محیط CMA و MA ممانعت کامل از آسروول‌دهی آنها بعمل آورد. (حرارت انکوباسیون 20 و 25 درجع سانتیگراد و نوع سموم مصرفی بر دو اکسی کلرور مس ، زینب ، ددین، مانب ، کربوکسین تیرام و کابندازیم بوده است ). هیچگونه اختلاف آماری معنی‌داری بین تیمارهای سم اعمال شده در دو منطقه فشند و هشتگرد در مورد منطقه ال ...

بیماری دیابت و کنترل این بیماران همواره یکی از مسائل مورد توجه در طب داخلی می‌باشد. این بیماری به‌دلیل ماهیت مزمن و تاحدودی ناتوان‌کننده خود باعث بروز واکنشهای روانی مختلف از جمله افسردگی در بیماران ممکن است بشود از طرف دیگر اختلاف افسردگی و ماهیت علائمی که در این بیماری دیده می‌شود خود می‌تواند در همکاری بیماران در جهت کنترل دیابت آنان و رعایت رژیم درمانی و داروئی تاثیر زیادی داشته باشد که با شناخت تشخیص به موقع اختلال بنظر می‌رسد بتوان از بسیاری از عوارض دیابت که ناشی از عد ...

بیماری شانکر باکتریائی گوجه‌فرنگی برای اولین بار در کشور در سال 1367 از مزارع گوجه‌فرنگی ارومیه گزارش گردید. در این تحقیق تاثیر چند ترکیب شیمیائی از جمله اسیدها و سموم قارچکش در ضدعفونی بذر گوجه‌فرنگی با محاسبه جمعیت باکتری عامل بیماری در بذر و وضعیت بیماری در مزرعه در راستای کنترل بیماری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح به روش آماری با استفاده از بلوکهای کامل تصادفی در 7 تیمار + شاهد و 4 تکرار انجام خواهد شد. خلاصه فعالیتهای انجام شده در سالجاری طبق برنامه زمان‌بندی شده طرح مصوب ...

در این تحقیق شناسایی فرمهای رایج بیماری در مناطق آلوده کشور و تعیین دامنه میزبانی باکتری عامل، اقدام به اعمال روشهای مختلف کنترل تلفیقی بیماری شامل ریشه‌کنی کانونهای آلودگی، مبارزه شیمیایی، فیزیکی و بهداشتی خواهد شد و روشهای مورد عمل از نظر کارایی و میزان اثر در کنترل بیماری مقایسه می‌گردند. ...

سیب زمینی بعنوان کشت دوم در بعضی از مناطق استان مازندران مورد استفاده قرار می گیرد . برای این منظور کشت سیب زمینی در نیمه اول شهریور ماه و برداشت آن در بهمن انجام می گیرد . با توجه به شرایط مناسب رطوبت و حرارت آلودگی به بیماری سفیدک داخلی در تمامی مزارع سیب زمینی در این فصل مشاهده می شود . بطوریکه در بعضی از مزارع تمام اندامهای هوایی در اثر آلودگی بیماری فوق از بین می روند . استان مازندران برای ارزیابی مقاومت ارقام سیب زمینی و بررسی تاثیر سموم جدید در کنترل این بیماری از اهمی ...