عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه منبع کنترل (درونی-بیرونی) در بین گروه از دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران می‌باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه منبع کنترل ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر متغیرهای (کنترل درونی-گرایش افراد ثروتمند و شانس) می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق عبارت از 220 نفر از دانشجویان (110 نفر غیرورزشکار و 110 نفر ورزشکار) دانشگاه تربیت معلم تهران که براساس سابقه ورزشی در یکی از رشته‌های ورزشی بصورت تصادفی گروهی برگزیده شدند. در این تح ...

مقدمه : سوء مصرف مواد عوارض فردی، اجتماعی و خانوادگی فراوانی به‌دنبال دارد. هر چند از دید جامعه به‌طور اولیه مصرف مواد مشکل اخلاقی و قانونی به شمار می آید، اما با توجه به ایجاد مشکلات مختلف برای مصرف کننده یک موضوع مهم در زمینه روانپزشکی نیز می باشد . ریسک فاکتورهای اعتیاد شامل دو گروه عوامل خارجی و عوامل داخلی است . این مطالعه با هدف بررسی وضعیت منابع کنترل درونی در معتادین طراحی شده است. روش کار : این مطالعه توصیفی – مقطعی بر روی معتادین بستری شده در بیمارستان دکتر بهشتی ز ...

این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فردی در بروز تخلفات رانندگی در شهر اردبیل انجام شد. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه‌ی رانندگان متخلف شهر اردبیل در سال 1394 بود که 400 نفر از این تعداد به‌عنوان نمونه آماری به روش جدول مورگان به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند؛ که از روی گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته در 5 بعد، رابطه کیفیت آموزش با انجام تخلفات رانندگی، رابطه کنترل اجتماعی غیررسمی با انجام تخلفات رانندگی، رابطه کنترل بیرونی، رابطه کنترل سن و ...